cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

COT Business

Lázeňský cestovní ruch v Evropě

Poslední aktualizace 30-05-2006

Ing. Karel Knop

Rozvoj lázeňství v evropském pojetí je založen na pradávném zájmu lidí o přírodní minerální prameny, které se od odlišovaly od běžných pramenů především svým vzhledem, chutí a teplotou. Tyto „zázračné“ prameny začali využívat k vodoléčbě především Římané, kteří na ně při svých válečných výpravách narazili, a to zejména na území dnešní Francie, ale i v jiných částech Evropy (dnešním Německu, Chorvatsku, Maďarsku, atd.).

Lázeňství založené na evropské tradici se v minulosti a především v první polovině minulého století vyvíjelo v závislosti na celkovém stavu a vývoji společnosti v jednotlivých zemích. Například vývoj lázeňství v Čechách na Moravě a na Slovensku byl velmi obdobný vývoji tohoto oboru v sousedním Německu, Rakousku, ale i v zemích bývalé Jugoslávie. Lázeňství založené především na využívání přírodních léčivých zdrojů (počítaje v to i léčebné klima) s významným podílem přímé lékařské péče a s komplexním přístupem k léčebným pobytům (komplex léčení, ubytování i stravování), to jsou základní rysy tohoto lázeňského systému.

Lázeňské pobyty, zdravotní turistika, wellness, beauty a fitness programy, regenerační, rekondiční a relaxační pobyty – toto vše jsou dnes velmi dynamicky se rozvíjející produkty a komplexy produktů cestovního ruchu, které ve spojení s komplexní nabídkou ubytovacích, gastronomických, kulturních, sportovních a ostatních aktivit vyjadřují nejžádanější oblasti poptávané jak individuálními turisty, tak cestovními kancelářemi a touroperátory.

Tak, jak se především v nejvyspělejších zemí Evropy i světa prodlužuje průměrná délka života, tak se také prohlubuje potřeba po udržení, resp. prohloubení kvality života. Obyvatelé „třetího věku“, jak se také seniorům ve vyspělých zemích říká, mají nejen zájem, ale i dostatek prostředků k tomu, aby svou kvalitu života zlepšili s maximálním využitím primární léčebné péče (včetně využití nejdražších lékařských přístrojů a stále se nových a dokonalejších farmaceutických produktů). Podstatně uznávanější jsou však v této souvislosti nové metody s využitím prostředků co nejbližších přírodě, tedy i přírodních léčivých zdrojů především v lázeňských místech na celém světě.

Země s tradičním pojetím lázeňství (myšleno tím především v Evropě) jsou stále nejaktivnější ve svých nabídkách, postupně se však i k těmto lázeňským velmocím (např. Německo, Itálie, Francie, ale i ČR a SR) přidávají země s nabídkou nových moderních produktů vlastním posláním a strukturou nabídky velmi blízké tomuto typicky evropskému komplexu produktů. Tak dnes můžeme lázeňské programy nalézt i v přímořských centrech Tuniska, Izraele i Turecka, thallassoterapie se bouřlivě rozvíjí v Jižní Americe a Mexiku, své tradiční horké prameny objevují znovu i Japonci.

Z pohledu potenciálu lázeňských produktů nabízí Evropa ve svých nejméně tisíci lázeňských místech skoro všech zemí (snad jen kromě Skandinávie a některých pobaltských států jsou v tomto počtu zapojeny vlastně všechny země světadílu i přelehlého Středomoří) nepřeberné množství kapacit a programů pro nejrůznější formy, délky i motivace pobytů. Pro zajímavost jen v nejvýznamnějších lázeňských velmocích - Německu, Itálii a Francii je k dispozici dohromady minimálně 600 významných center. Do těchto evropských významných center přistupují kromě evropsky tradičních a klasických léčebných postupů stále nové a moderní trendy s alternativním charakterem včetně indických, čínských a orientálních léčebných metod, svou obrodu prožívá přírodní léčba (Kneippovy kúry). V lázeňských centrech jsou také stále častější nejmodernější aquaparky centra kosmetických a obdobných služeb. Tato centra nemusí být „vnitřní“ konkurencí léčebným lázním (jak jsou často i ze strany léčebných lázní chápána), naopak mohou být kvalitním doplňkem stávajících klasických léčebných služeb.

Tak, jak se otevírají hranice Evropy, tak se přirozeným způsobem do aktivit cestovního ruchu obtiskují změny přístupu evropské, ale i mimoevropské populace ke svému zdravotnímu stavu. Zdá se to být nelogickou souvislostí? Ale ony tyto okolnosti mají své velmi logické a opodstatněné vazby. Vždyť obyvatelé zemí střední a východní Evropy v době „reálného socialismu“ také neznali supermarkety a hypermarkety s jejich nekonečně pestrou a lákavou nabídkou. A lázeňství v úrovni jejich poznání byla pouze protekční odborářská záležitost nebo také velmi levná „zdravotní“ dovolená. A najednou je zde nabídka lákavých přímořských center (francouzská a italská riviéra, ale také Turecko, Tunis, Izrael), horských klimatických míst v Alpách a Pyrenejích i ostatních atraktivních lázeňských míst v Evropě.

Specifika lázeňství v kontextu cestovního ruchu je komplexem faktorů a jejich promítání do života společnosti té které země, přičemž míra tohoto promítání je dána jak rozsahem nabízených služeb v daném sektoru (tedy na straně nabídky), tak přístupem obyvatelů země k této oblasti (na straně poptávky). Příkladem malé ale turisticky velmi vyspělé země je Rakousko, které disponuje ve své nabídce minimálně 80 významnými lázeňskými místy a řadou dalších klimatických center. Tato země je však podstatně dále než řada jiných z hlediska přírodního bohatství neméně významných evropských zemí i z hlediska kvality nabízených služeb i z hlediska propagace svých lázní.

Od roku 1989, kdy v naší zemi i v zemích bývalého sovětského bloku dochází k transformaci společnosti ve prospěch komerce a směrem k vyspělé Evropě, dochází k výraznému posílení komerčního významu lázeňských center, kvalitativnímu zlepšení jejich vzhledu a vybavenosti a v neposlední řadě i lepší propagaci s kladným důsledkem - vyšší návštěvnosti zahraničními hosty. Za posledních deset let se poměr zahraničních návštěvníků našich lázní zvýšil o více než 100%. I když v poměru cenové nabídky jsou české lázně pro zahraniční návštěvníky (např. pro pacienty z Německa) na skoro trojnásobku ceny, hrazené pro české pacienty našimi zdravotními pojišťovnami, přesto jsou služby v našich lázních pro cizince stále velmi nízké a v porovnání se srovnatelným rozsahem (např. v německých lázních) velmi zajímavé. Opačně jsou naši občané v zahraničních lázních prozatím pouhou teorií - výjimkou, a to ze stejných důvodů.

Lázeňský cestovní ruch v Evropě prožívá v posledních deseti letech renesanci a lze předpokládat jeho další dynamický rozvoj v souvisloti se sjednocováním Evropy - s rozšiřováním členských států unie. Nejde jen o celkový růst životní úrovně a zdravotní uvědomění obyvatel zemí střední a východní Evropy, jde také o připravované asociační dohody, předpokládající vzájemnou součinnost v rámci Evropy i v oblastech zdravotnictví a sociální péče - tedy potenciální rozšíření pojišťovnami hrazené zdravotní péče v zahraničí. Toto platí oboustranně - jak z hlediska výjezdů našich občanů za zdravím do zahraničí, tak především z hlediska příjezdů pacientů ze zahraničí do našich lázeňských míst. Tento trend může mít pro naše lázně (chápeme zde obdobnou situaci i v ostatních postsocialistických zemích Evropy) velký význam z hospodářského hlediska obecně se zvláštním významem pro rozvoj regionů a všech příbuzných a navazujících oborů.

Pro podporu těchto trendů je dnes patrné pochopení i ze strany příslušných ministerstev, v naší zemi Ministerstva pro místní rozvoj, které svými na lázeňství specializovanými programy s finančními dotacemi vytváří zajímavý prostor pro zlepšení situace v regionech i v celém oboru lázeňství včetně jeho propagace. Přesto by bylo velmi vhodné, abychom v naší zemi sledovali podstatně dynamičtější a systematičtější vývoj patrný v zemích jako je např. Rakousko, ale i Chorvatsko, Slovinsko a Maďarsko. Situace ve sjednocované Evropě bude totiž do budoucna poskytovat řadu příležitostí, ale také hrozeb, a to především v oblasti velké konkurence a ochrany vlastních zájmů, jako je tomu již dnes např. v Německu s jeho více než 250 lázněmi.

Pro další rozvoj a stabilizaci místa na trhu lázeňského cestovního ruchu bude velmi potřebná účinná a systematická propagace oboru i jednotlivých lázní a regionů. Z tohoto pohledu stojí za povšimnutí nové projekty tuto propagaci podporující, ať jde již o nově založené sdružení „Asociace evropských lázní“ se sídlem v Mariánských Lázních nebo připravovaný specializovaný evropský salón lázeňství „Spa World 2002“ pořádaný v únoru 2002 v rámci středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holliday World 2002.

Také podpora vzdělávacího procesu, především v rámci katedry cestovního ruchu při VŠE, systematické další vzdělávání ve formě kongresů a konferencí, publikační činnost a trvalá konfrontace dosažené úrovně oboru v naší zemi s vyspělou Evropou mohou přinést významné konkureční výhody a cílové efekty v lázeňském cestovním ruchu očekávané.

Kontakt:
Ing. Karel Knop
Hotel coop Kriváň
Masarykova 17
353 01 Mariánské Lázně

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.