cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

COT Business

"Zákonné normy v cestovním ruchu"

Uvedený seznam zákonných norem je pouze výběrem a nikoliv úplným seznamem zákonů a vyhlášek vztahující se k oboru cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a pohostinství.

Hledání v těchto diskuzních fórech
Hledaný text:
Text se nachází v
Zadavatel příspěvku
Text příspěvku
Téma
e-mail pro příjem příspěvků ze všech zobrazených fór:

Zákonné normy v cestovním ruchu RSS 2.0.

 
  ČísloNázevURL adresa
 Komentovat
1/1992 Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
1
Komentovat
101/2000 Zákon o ochraně osobních údajů
·04.03.2007 | Petra Topková | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
 
 Komentovat
106/2001 Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 Komentovat
110/1997 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 Komentovat
111/1981 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů
 Komentovat
121/2000 Zákon o právu autorském, o právech souvisejích s právem autorským (autorský zákon)
 Komentovat
133/1985 Zákon o požární ochraně
 Komentovat
137/1998 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
1
Komentovat
137/2004 Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby
·26.01.2008 | včelka | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
 
 Komentovat
140/2000 Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných
 Komentovat
147/1998 Vyhláška o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby
1
Komentovat
159/1999 Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
·23.07.2009 | Helena Valášková | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
 
 Komentovat
164/2001 Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
 Komentovat
235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty
 Komentovat
246/2001 Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 Komentovat
258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 Komentovat
295/2001 Vyhláška o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu
 Komentovat
296/1997 Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
 Komentovat
326/1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky
 Komentovat
328/1999 Zákon o občanských průkazech
 Komentovat
329/1999 Zákon o cestovních dokladech
 Komentovat
347/2002 Vyhláška o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
 Komentovat
348/2005 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
 Komentovat
356/2002 Vyhláška, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
 Komentovat
369/2001 Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 Komentovat
37/1994 Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince
 Komentovat
38/2001 Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
 Komentovat
423/2001 Vyhláška, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)
 Komentovat
455/1991 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 Komentovat
469/2000 Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
 Komentovat
490/2000 Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 Komentovat
50/1976 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 Komentovat
513/1991 Obchodní zákoník
 Komentovat
526/1990 Zákon o cenách
 Komentovat
563/1991 Zákon o účetnictví
 Komentovat
565/1990 Zákon o místních poplatcích
 Komentovat
586/1992 Zákon o daních z příjmů
1
Komentovat
634/1992 Zákon o ochraně spotřebitele
 
 Komentovat
65/1965 Zákoník práce
 Komentovat
85/1978 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 Komentovat
86/2002 Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.