cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Regulace timesharingu ?


·02.03.2011 | Vít Pechanec

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Vít Pechanec z 02.03.2011

Dne 23.2.2011 vešlo v platnost Nařízení vlády č. 38/2011 Sb. o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby, tedy pro tzv. timesharing.

Znění v PDF naleznete na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5878
a přinášíme jej také v plném znění níže:


Nařízení vlády č. 38/2011 Sb.
ze dne 9. února 2011

o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby

Vláda nařizuje podle § 60 odst. 1 a § 63 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 135/2002 Sb. a zákona č. 28/2011 Sb.:

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie[1] a upravuje

a) informace, které poskytuje poskytovatel, za kterého se pro účely tohoto nařízení považuje osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo kdokoliv, kdo jedná jejím jménem nebo v jejím zastoupení, spotřebiteli před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává

1. užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden časový úsek, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání ubytovacího zařízení“),

2. výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační produkt“),

3. pomoc při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreačního produktu (dále jen „další prodej“), nebo

4. účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího zařízení (dále jen „výměna“),

b) náležitosti formuláře pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna,

c) náležitosti formuláře pro informace o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna, a informace vztahující se k odstoupení od smlouvy.

§ 2

Formuláře jsou obsaženy v přílohách č. 1 až 5 k tomuto nařízení.

§ 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 23. února 2011.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 38/2011 Sb.
Formulář pro informace před uzavřením smlouvy,
ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení

I.

Určení poskytovatele, jde-li o zahraniční právnickou osobu, také umístění její organizační složky na území České republiky, právní forma poskytovatele, je-li právnickou osobou:

Stručný popis dočasného užívání ubytovacího zařízení (zejména popis nemovitosti): Přesná povaha a obsah práva nebo práv:

Přesné uvedení období, po které může být vykonáváno právo, jež je předmětem smlouvy, a doba jeho trvání:

Datum, od kterého bude moci spotřebitel vykonávat právo, které je předmětem smlouvy:

Pokud se smlouva týká konkrétní nemovitosti ve výstavbě, datum dokončení výstavby a zpřístupnění služeb:

Cena, kterou má spotřebitel zaplatit za nabytí práva nebo práv:

Přehled dalších úhrad určených ve smlouvě; druh úhrad a výše částek (například roční a další opakující se poplatky, místní daně):

Přehled hlavních služeb, které jsou spotřebiteli k dispozici (například elektrická energie, voda, údržba, odvoz odpadu) a částka, kterou za ně spotřebitel musí zaplatit:

Přehled zařízení, která jsou spotřebiteli k dispozici (například bazén nebo sauna):

Jsou zahrnuty do výše uvedených úhrad?

Pokud ne, uveďte, co je zahrnuto do úhrad a za co je třeba dále zaplatit:

Je možné zúčastnit se výměnného systému? Pokud ano, uveďte název výměnného systému: Uvedení úhrad za členství/výměnu:

Podepsal poskytovatel kodex nebo kodexy chování a kde je možné je v takovém případě najít?

II.
Všeobecné informace

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí nebo od jejich obdržení, nastane-li tento okamžik později.

2. Dokud neuplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, nesmí poskytovatel ani jiná osoba po spotřebiteli požadovat ani přijmout platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění.

3. Spotřebiteli nevzniknou žádné jiné povinnosti než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě.

4. V souladu s pravidly mezinárodního práva soukromého se smlouva může řídit jiným právem, než je právo daného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu, a případné spory mohou být projednávány před jinými soudy, než jsou soudy daného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu.

Podpis spotřebitele:

III.

Doplňující informace, na něž má spotřebitel nárok, a přesné místo, kde je lze najít (například v jaké kapitole nabídkového katalogu), nejsou-li uvedeny níže:

1. Informace o nabytých právech:

a) za jakých podmínek je toto právo, které je předmětem smlouvy, vykonáváno na území členských států Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, ve kterých se nachází dotčená nemovitost nebo nemovitosti, a informace o tom, zda byly tyto podmínky splněny, anebo v opačném případě, jaké podmínky je nutno ještě splnit,

b) pokud smlouva zakládá práva na využívání ubytovacího zařízení vybraného ze skupiny ubytovacích zařízení, informace o omezeních, pokud jde o možnost spotřebitele kdykoli využít kterékoli ubytovací zařízení náležející do dané skupiny.

2. Informace o nemovitostech:

a) pokud se smlouva týká určité nemovitosti, přesný a podrobný popis této nemovitosti a jejího umístění,

b) pokud se smlouva týká více nemovitostí (rekreační střediska), přesný popis těchto nemovitostí ajejich umístění; pokud se smlouva týká jiného ubytovacího zařízení než nemovitosti, přesný popis tohoto ubytovacího zařízení a jeho vybavení,

c) služby (například elektřina, voda, údržba, odvoz odpadu), ke kterým má nebo bude mít spotřebitel přistup a za jakých podmínek,

d) případně společná zařízení, jako je bazén, sauna atd., ke kterým má nebo bude mít spotřebitel přístup a za jakých podmínek.

3. Dodatečné požadavky na ubytovací zařízení ve výstavbě: (je-li to relevantní)

a) údaje o stádiu ukončení výstavby ubytovacího zařízení a o stádiu zajištění služeb nezbytných pro jeho úplné zprovoznění (plyn, elektřina, voda, telefonní připojení), jakož i na veškerém zařízení, k němuž bude mít spotřebitel přístup,

b) lhůta pro ukončení výstavby ubytovacího zařízení a lhůta pro zajištění služeb nezbytných pro úplné zprovoznění ubytovacího zařízení (plyn, elektřina, voda, telefonní připojení), jakož i kvalifikovaný odhad lhůty pro dokončení jakýchkoliv jiných zařízení, k nimž bude mít spotřebitel přístup,

c) číslo stavebního povolení, názvy a úplné adresy příslušných orgánů,

d) zajištění týkající se úspěšného dokončení výstavby ubytovacího zařízení nebo pro případ nedokončení výstavby zajištění vrácení veškerých provedených plateb a případně údaj o podmínkách použití těchto zajištění.

4. Informace o úhradách:

a) přesný a odpovídající popis celkových úhrad spojených se smlouvou o dočasném užívání ubytovacího zařízení; způsob rozdělení těchto úhrad mezi jednotlivé spotřebitele a za jakých podmínek a kdy mohou být tyto úhrady zvýšeny; metoda výpočtu výše úhrad spojených s obýváním nemovitosti, povinné zákonné platby (například daně, poplatky), jakož i dodatečné úhrady za správu (například údržba, opravy),

b) informace o tom, zda je v příslušném rejstříku zapsáno jakékoli právo odpovídající věcnému břemeni, zástavnímu právu nebo jinému právu omezujícímu užívací právo k ubytovacímu zařízení.

5. Informace o ukončení smlouvy:

a) informace o způsobech ukončení vedlejších smluv a o důsledcích tohoto ukončení,

b) podmínky ukončení smlouvy, důsledky ukončení a informace o veškerých povinnostech spotřebitele, které mohou být s tímto ukončením spojeny.

6. Další informace:

a) informace o způsobu, jakým bude zajištěna údržba a opravy nemovitosti, jakož i její správa a řízení, včetně toho, zda a jak mohou spotřebitelé ovlivňovat rozhodnutí o těchto otázkách a podílet se na nich,

b) informace o možnosti nebo nemožnosti účastnit se systému dalšího prodeje práv, která jsou předmětem smlouvy, informace o příslušném systému a výši úhrad spojených s dalším prodejem v rámci tohoto systému,

c) uvedení jazyka nebo jazyků, v nichž bude možné komunikovat s poskytovatelem v záležitostech souvisejících se smlouvou, například v případě správních rozhodnutí, zvýšení úhrad a vyřizování dotazů a stížností,

d) upozornění na připadnou možnost mimosoudního řešení sporů.

Potvrzení přijetí informací:

Podpis spotřebitele:


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 38/2011 Sb.
Formulář pro informace před uzavřením smlouvy,
ve které se sjednává dlouhodobý rekreační produkt
I.

Určení poskytovatele, jde-li o zahraniční právnickou osobu, také umístění její organizační složky na území České republiky, právní forma poskytovatele, je-li právnickou osobou:

Stručný popis produktu:

Přesná povaha a obsah práva nebo práv:

Přesné uvedení období, po které může být vykonáváno právo, jež je předmětem smlouvy, a doba jeho trvání:

Datum, od kterého bude moci spotřebitel vykonávat právo, které je předmětem smlouvy:

Cena, kterou má spotřebitel za nabytí práva zaplatit, včetně opakovaných úhrad, jejichž vznik může spotřebitel předpokládat, a to v souvislosti se svým právem na ubytování, dopravu a veškeré určené související služby nebo zboží:

Splátkový kalendář s rovnoměrnými platbami uvádějící stejnou výši splátek této ceny pro každý rok po dobu trvání smlouvy, jakož i data splatnosti:

Po prvním roce mohou být následující částky upraveny tak, aby zůstala zachována skutečná hodnota těchto splátek (například zohlednění inflace).

Přehled dodatečných povinných úhrad určených ve smlouvě, druh úhrad a výše částek (například roční členské příspěvky v klubech):

Přehled hlavních služeb, které jsou spotřebiteli k dispozici (například slevy na ubytování v hotelích a letenky):

Jsou zahrnuty do výše uvedených úhrad?

Pokud ne, uveďte, co je zahrnuto do úhrad a za co je třeba zaplatit (například 3 noclehy jsou zahrnuty do ročního členského příspěvku, veškeré další ubytování musí být zaplaceno zvlášť):

Podepsal poskytovatel kodex nebo kodexy chování, a pokud ano, kde je možné je v takovém případě najít?

II.
Všeobecné informace

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření dané smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí nebo od jejich obdržení, nastane-li tento okamžik později.

2. Dokud neuplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, nesmí poskytovatel ani jiná osoba po spotřebiteli požadovat ani přijmout platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění.

3. Spotřebitel má právo ukončit smlouvu, aniž by to pro něj představovalo jakékoliv další plnění, a to podáním výpovědi, kterou poskytovateli zašle do 14 dnů od obdržení žádosti o platbu jednotlivé roční splátky.

4. Spotřebiteli nevzniknou žádné jiné povinnosti než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě.

5. V souladu s pravidly mezinárodního práva soukromého se smlouva může řídit jiným právem, než je právo daného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu, a případné spory mohou být projednávány před jinými soudy, než jsou soudy daného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu.

Podpis spotřebitele:

lIl.

Doplňující informace, na které má spotřebitel nárok, a přesné místo, kde je lze najít (například v jaké kapitole nabídkového katalogu), nejsou-li uvedeny níže:

1. informace o nabytých právech:

a) přesný a odpovídající popis slev, které jsou k dispozici pro budoucí rezervace, znázorněných na souboru příkladů nedávných nabídek,

b) informace o omezení týkajícím se možnosti spotřebitele využívat svá práva, například o omezené dostupnosti nebo nabídce poskytované spotřebitelům, kteří o ni požádají nejdříve, časové omezení některých akčních nabídek a zvláštních slev.

2. Informace o ukončení smlouvy:

a) informace o ujednáních týkajících se ukončení vedlejších smluv a o důsledcích tohoto ukončení,

b) podmínky ukončení smlouvy, důsledky ukončení a informace o veškerých povinnostech spotřebitele, které mohou být s tímto ukončením spojeny.

3. Další informace:

a) uvedení jazyka nebo jazyků, v nichž bude možné komunikovat s poskytovatelem v záležitostech souvisejících se smlouvou, například v případě vyřizování dotazů a stížností,

b) upozornění na případnou možnost mimosoudního řešení sporů.

Potvrzení přijetí informací:

Podpis spotřebitele:


Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 38/2011 Sb.
Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává další prodej
I.

Určení poskytovatele, jde-li o zahraniční právnickou osobu, také umístění její organizační složky na území České republiky, právní forma poskytovatele, je-li právnickou osobou:

Stručný popis služeb (například uvedení na trh):

Doba trvání smlouvy:

Cena, kterou má spotřebitel zaplatit za odběr služeb:

Přehled dodatečných povinných úhrad určených ve smlouvě; druh úhrad a výše částek (například místní daně, poplatky, úhrady na reklamu):

Podepsal poskytovatel kodex nebo kodexy chování a pokud ano, kde je možné je v takovém případě najít?

II.

Všeobecné informace

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření dané smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí nebo od jejich obdržení, nastane-li tento okamžik později.

2. Poskytovatel ani jiná osoba nesmí po spotřebiteli požadovat ani přijmout platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění do doby, než se prodej uskuteční nebo než bude smlouva o dalším prodeji ukončena jiným způsobem.

3. Spotřebiteli nevzniknou jiné povinnosti než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě.

4. V souladu s pravidly mezinárodního práva soukromého se smlouva může řídit jiným právem, než je právo daného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu, a případné spory mohou být projednávány před jinými soudy, než jsou soudy daného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu.

Podpis spotřebitele:

lIl.

Doplňující informace, na něž má spotřebitel nárok, a přesné místo, kde je lze najít (například v jaké kapitole nabídkového katalogu), nejsou-li uvedeny níže:

a) podmínky ukončení smlouvy, důsledky ukončení a informace o veškerých povinnostech spotřebitele, které mohou být s tímto ukončením spojeny,

b) uvedení jazyka nebo jazyků, v nichž bude po prodeji možné komunikovat s poskytovatelem, například v případě vyřizování dotazů a stížností,

c) upozornění na případnou možnost mimosoudního řešení sporů.

Potvrzení přijetí informací:

Podpis spotřebitele:


Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 38/2011 Sb.
Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává výměna
I.

Určení poskytovatele, jde-li o zahraniční právnickou osobu, také umístění její organizační složky na území České republiky, právní forma poskytovatele, je-li právnickou osobou:

Stručný popis produktu:

Přesná povaha a obsah práva nebo práv:

Přesné uvedení období, po které může být vykonáváno právo, jež je předmětem smlouvy, a doba jeho trvání:

Datum, od kterého bude moci spotřebitel vykonávat právo, které je předmětem smlouvy:

Cena, kterou má spotřebitel zaplatit za členské příspěvky spojené s výměnou:

Přehled dodatečných povinných úhrad určených ve smlouvě, druh úhrad a výše částek (například poplatky za obnovení, další opakující se poplatky, zvláštní dávky, místní daně):

Přehled hlavních služeb, které jsou spotřebiteli k dispozici: Jsou zahrnuty do výše uvedených úhrad?

Pokud ne, uveďte, co je zahrnuto do úhrad a za co je třeba zaplatit (druh úhrad a výše částek, například odhad ceny, jež má být zaplacena za jednotlivé transakce spojené s výměnou, včetně veškerých dalších poplatků):

Podepsal poskytovatel kodex nebo kodexy chování, a pokud ano, kde je možné je v takovém případě najít?

II.

Všeobecné informace

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření dané smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí nebo od jejich obdržení, nastane-li tento okamžik později. Uzavře-li spotřebitel současně smlouvu, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, a smlouvu, ve které se sjednává výměna, běží pro obě smlouvy pouze jedna lhůta, určená podle smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení.

2. Dokud neuplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, nesmí poskytovatel ani jiná osoba po spotřebiteli požadovat ani přijmout platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění.

3. Spotřebiteli nevzniknou jiné povinnosti než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě.

4. V souladu s pravidly mezinárodního práva soukromého se smlouva může řídit jiným právem, než je právo daného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu, a případné spory mohou být projednávány před jinými soudy, než jsou soudy daného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu.

Podpis spotřebitele:

III.

Doplňující informace, na něž má spotřebitel nárok, a přesné místo, kde je lze najít (například v jaké kapitole nabídkového katalogu), nejsou-li uvedeny níže:

1. Informace o nabytých právech:

a) vysvětlení, jak funguje výměnný systém a jaké jsou možnosti a podmínky výměny; uvedení hodnoty, která byla na principu dočasného užívání ubytovacího zařízení náležejícího spotřebiteli přidělena ve výměnném systému, a soubor příkladů konkrétních možností výměn,

b) uvedení počtu dostupných zařízení a počtu členů výměnného systému, včetně všech omezení dostupnosti konkrétního ubytovacího zařízení, které si spotřebitel zvolil, například v důsledku období vysoké poptávky, možnost rezervace s velkým předstihem, jakož i veškerá omezení volby vyplývající z práv spojených s dočasným užíváním ubytovacího zařízení a vložených spotřebitelem do systému výměn.

2. Informace o nemovitostech:

stručný a přesný popis nemovitostí a jejich umístění; pokud se smlouva týká jiného ubytovacího zařízení než nemovitosti, přesný popis tohoto ubytovacího zařízení a místa, kde může spotřebitel získat další informace.

3. Informace o úhradách:

informace o povinnosti poskytovatele poskytnout podrobné informace před objednáním výměny, a to s ohledem na každou navrhovanou výměnu, a o veškerých dalších úhradách, které musí spotřebitel zaplatit v souvislosti s danou výměnou.

4. Informace o ukončení smlouvy:

a) případně informace o způsobech ukončení vedlejších smluv a o důsledcích tohoto ukončení,

b) podmínky pro ukončení smlouvy, důsledky ukončení a informace o veškerých povinnostech spotřebitele, které mohou být s tímto ukončením spojeny.

5. Další informace:

a) uvedení jazyka nebo jazyků, v nichž bude možné komunikovat s poskytovatelem, například v případě vyřizování dotazů a stížností,

b) upozornění na případnou možnost mimosoudního řešení sporů.

Potvrzení přijetí informací:

Podpis spotřebitele:


Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 38/2011 Sb.
Formulář pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna, a informace o právu na odstoupení od smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná dnem _________________ (doplní poskytovatel před poskytnutím formuláře spotřebiteli).

Pokud poskytovatel nepředal spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, činí lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dnů ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později.

Je-li spotřebiteli předán řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy písemně do 1 roku ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později, končí lhůta pro odstoupení čtrnáctým dnem od předání formuláře.

Pokud spotřebitel neobdržel všechny požadované informace, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce a 14 dnů ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později. Byly-li však tyto informace spotřebiteli poskytnuty do 3 měsíců ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později, končí lhůta pro odstoupení čtrnáctým dnem od poskytnutí informací.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel poskytovateli písemně oznámení, přičemž uvede níže uvedené jméno a adresu. Spotřebitel může použít tento formulář, není to však povinné.

Jestliže spotřebitel využije práva na odstoupení od smlouvy, nenese žádné náklady.

Vedle práva na odstoupení od smlouvy může obecné závazkové právo stanovit práva spotřebitele, například právo ukončit smlouvu v případě opomenutí informací.

Zákaz přijetí záloh

Dokud neuplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, nesmí poskytovatel ani jiná osoba po spotřebiteli požadovat ani přijmout platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (jméno a příjmení, obchodní firma nebo název, sídlo, místo podnikání nebo adresa poskytovatele) (*):

- Oznamuji/Oznamujeme (**), že odstupuji/že odstupujeme (**) od smlouvy:

- Den uzavření smlouvy (*):

- Jméno spotřebitele nebo spotřebitelů (***):

- Adresa spotřebitele nebo spotřebitelů (***):

- Podpis spotřebitele nebo spotřebitelů (pouze pokud jde o formulář zaslaný v listinné podobě)

- Datum(***):

(*) Vyplní poskytovatel před předáním formuláře spotřebiteli.

(**) Nehodící se škrtnete.

(***) Vyplní spotřebitel při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy.

Potvrzení přijetí informací:

Podpis spotřebitele:

Poznámky:


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.