cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Změny v souvislosti se schválením novely zákona č. 159/99 Sb.


·27.06.2006 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·01.07.2006 | Karel Wágner | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·15.06.2006 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·30.05.2006 | Vít Pechanec

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Vít Pechanec z 30.05.2006

Dovoluji si přinést rychlý výcuc změn v souvislosti s přijatou novelou zákona 159/1999 o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu:


- "V § 1 odst. 2 se písmeno a) zrušuje."
Tzn. zájezdem by již neměla být také kombinace služeb cestovního ruchu sestavená až na základě individuálního požadavku (forfaity). Subjekt prodávající tento typ zájezdu by měl být ode dne platnosti novely (1.8.2006) také pojištěn proti úpadku - pokud se nedomluví s jinou cestovní kanceláří - více o variantách řešení naleznete na http://www.accka.cz/default.aspx?ID=1037 .
Rozhodně se mi nezdá, aby stovky až tisíce agentur bylo schopno se během dvou měsíců přetransformovat na cestovní kancelář. Jak bylo sděleno v tiskové zprávě ACK ČR, na toto nejsou připraveny ani samotné pojišťovny.

Pozor, zdánlivě se toto může týkat jen cestovních agentu, ale není tomu tak zcela. Mnohdy takovou službu totiž zajišťují samotná ubytovací zařízení:

"§ 1
(1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc,
a) doprava,
b) ubytování,
c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.
Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle tohoto zákona."

Co je zajímavé, tak zákonodárce sice odstranil všude výjimky týkající se kombinací služeb na základě individuálního požadavku, ale neodstranil ze samootné definice zájezdu výraz "předem sestavená". Jako podnikatel, který není právníkem, bych se tedy domníval, že i nadále kombinace služeb na základě individuálního požadavku není zájezdem, protože se nejedná o "předem sestavenou" kombinaci. Jsem docela zvědavý, jak tento problém bude řešen. Obávám se, že zákonodárce jako v mnoha jiných případech odvedl polovičatou práci.


- "V § 2 odst. 1 se doplňují věty, které znějí: "Cestovní kanceláří je také osoba, která má v době podpisu cestovní smlouvy sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, než je Česká republika (dále jen "cestovní kancelář usazená na území jiného státu"). Cestovní kancelář usazená na území jiného státu musí podnikat na základě oprávnění tohoto státu k provozování cestovní kanceláře a musí mít sjednané pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo být jinak pro tento případ zajištěna, alespoň v rozsahu stanoveném tímto zákonem."."


- "6. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:
(5) Cestovní agentura je dále povinna
a) v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván,
b) před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření cestovní smlouvy (dále jen "zájemce") na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu,
c) před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu bezodkladně informovat o této skutečnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo"), a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,
d) při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu a informovat zájemce o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,
e) při zprostředkování prodeje zájezdu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku6a) poskytnout zájemci s dostatečným předstihem údaje uvedené v § 10."."

Mimochodem mnohá z těchto ustanovení budou pro internetové cestovní agentury velmi těžko realizovatelná či zkousnutelná. Logicky např. velmi neradi zveřejňují název cestovní kanceláře, jejíž produkt zprostředkovaně prodávají, protože zákazník pak často odchází přímo na stránku CK.


- "8. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se pojištění vztahovalo na veškeré zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy, ledaže cestovní kancelář uzavře pojistnou smlouvu novou. Okamžikem prodeje zájezdu se rozumí okamžik uzavření cestovní smlouvy. Ujednání pojistné smlouvy, která jsou v rozporu s podmínkou podle věty prvé, jsou neplatná."."


- "§ 9
(1) Cestovní kancelář
a) je povinna po celou dobu své podnikatelské činnosti mít uzavřenu pojistnou smlouvu podle § 6 až 8,
b) nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu podle § 2 odst. 2 písm. d) pro subjekt, který není cestovní kanceláří ve smyslu § 2 odst. 1,
c) je povinna označit provozovnu a propagační a jiné materiály určené zákazníkovi slovy "cestovní kancelář", pokud toto označení neobsahuje již její obchodní firma; názvy "cestovní kancelář" nebo "CK" může používat pouze podnikatel, který je držitelem platné koncese4)....."

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.