cestovni-ruch.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

10


·25.10.2004 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.09.2004 | Vít Pechanec

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Vít Pechanec z 25.09.2004

zdroj: www.mmr.cz

Ve dnech 17. - 20. října 2004 se v Mariánských lázních bude konat Konference o certifikaci trvale udržitelných aktivit v cestovním ruchu. Spoluorganizátory této konference jsou Světová organizace cestovního ruchu (WTO) a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Záštitu nad pořádáním konference přislíbil převzít Ing. Jiří Paroubek (Ministerstvo pro místní rozvoj) a RNDr. Libor Ambrozek (Ministerstvo životního prostředí). Odborným partnerem konference je ECEAT CZ - Evropské centrum pro eko agro turistiku.


1. Světová organizace cestovního ruchu (WTO) a členství České republiky v této organizaci

Světová organizace cestovního ruchu (WTO) je vedoucí mezinárodní organizací cestovního ruchu. Vznikla přeměnou organizace nevládního charakteru IUOTO (International Union of Official Travel Organisations) na mezinárodní organizaci mezivládní povahy v roce 1974. V tomto roce se členem WTO stala i tehdejší ČSSR, a to tím, že v souladu se stanovami WTO jako řádný člen IUOTO formálně prohlásila, že přijímá stanovy organizace a bere na sebe členské povinnosti. Česká republika je členem WTO jako pokračovatel v členství bývalé ČSSR, resp. ČSFR. V roce 2003 došlo k přeměně WTO v přidruženou organizaci (specializovanou agenturu, resp. agencii - specialised agency) Organizace spojených národů na podporu cestovního ruchu.

WTO v současné době sdružuje 142 států jako řádných a plnoprávných členů a dále na 350 přidružených členů (pozorovatelů), kterými jsou zástupci soukromého sektoru, vzdělávací instituce, asociace cestovního ruchu, lokální vlády apod. Základním úkolem této mezivládní organizace je propagace, podpora a rozvoj mezinárodního cestovního ruchu s cílem napomáhat hospodářskému rozvoji členských zemí, mezinárodnímu porozumění a všeobecnému respektování a dodržování lidských práv a základních svobod. Sídlem WTO je Madrid.

Orgány WTO jsou Valné shromáždění (General Assembly), Výkonná rada (Executive Council) a Sekretariát (Secretariat).

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem WTO, tvořeným delegáty zastupujícími řádné členy organizace, který zasedá každé dva roky. Valné shromáždění může vydat rozhodnutí k jakékoli záležitosti spadající do působnosti organizace. Schvaluje rozpočet a finanční předpisy organizace, volí členy Výkonné rady, jmenuje Generálního tajemníka, dle potřeby ustanovuje odborné a regionální orgány apod. Zatím poslední, XV. zasedání Valného shromáždění se konalo v říjnu 2003 v čínském Pekingu. XVI. zasedání Valného shromáždění se bude konat v roce 2005 vůbec poprvé na africkém kontinentu, a to v metropoli Senegalu Dakaru.

Nejvyšším exekutivním orgánem WTO je Výkonná rada, která se schází minimálně dvakrát ročně. Její členové jsou voleni Valným shromážděním na čtyři roky. Výkonná rada volí z řad svých členů předsedu a dva místopředsedy, jejichž funkční období je jednoleté. ČR byla členem Výkonné rady v letech 1999 - 2003 a do budoucna bude usilovat o opětovnou kandidaturu do tohoto orgánu. Pro rok 2004 je předsednickou zemí Výkonné rady Rusko a místopředsednickými zeměmi Jordánsko a Nigérie.

Sekretariát sestává z generálního tajemníka a personálu potřebného pro vedení administrativy organizace. V současné době je generálním tajemníkem WTO pan Francesco Frangialli.

Pomocnými orgány Valného shromáždění jsou regionální komise. V rámci WTO působí šest regionálních komisí: pro Afriku, Ameriku, Východní Asii a Pacifik, Evropu, Střední Východ a Jižní Asii. Scházejí se obvykle jednou ročně. Jejich úkolem je umožnit členským státům udržovat styk se Sekretariátem a mezi sebou navzájem v období mezi zasedáními Valného shromáždění, kterému adresují své návrhy a připomínky. Předsednickou zemí Regionální komise pro Evropu je pro období let 2003 – 2005 Švýcarsko. Hlavním představitelem Regionální komise pro Evropu je pan Luigi Cabrini. 42. zasedání komise se bude konat v Itálii a San Marinu ve dnech 19. - 21. května 2004.

V rámci WTO dále působí specializované výbory, jejichž úkolem je podpora programových aktivit WTO v oblasti statistiky, kvality, udržitelného rozvoje, vzdělávání, financí atd. Česká republika byla do roku 2003 členem Výboru pro kvalitu v cestovním ruchu. V budoucnu by ČR mohla být vhodným kandidátem na členství ve Výboru pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu a Výboru pro kvalitu v cestovním ruchu.


2. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Globální problém trvale udržitelného rozvoje naší planety, který stojí v popředí zájmu řady odborníků celého světa od 70. let minulého století, neztrácí na aktuálnosti ve všech odvětvích národních ekonomik ani v současné době. Trvale udržitelný rozvoj lze charakterizovat jako takový rozvoj, který zabezpečuje uspokojení současných potřeb, aniž by ohrozil možnosti uspokojení potřeb generací budoucích. Tato charakteristika je úzce spojena s novým pohledem na ekonomický rozvoj, který by měl přihlížet k ekologickým principům, při co možná nejnižším znečištění životního prostředí a při zachování základního životního standardu lidí. Nejde pouze o ekologicky vhodný hospodářský rozvoj, ale přihlíží se k vyváženému rozvoji území. Hospodářské nároky na rozvoj území je nutné sladit nejen s ekologií, ale i se společenskou a kulturní funkcí daného území.

S přihlédnutím k charakteristice trvale udržitelného rozvoje uvedené výše lze trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu definovat jako zajišťování potřeb účastníků cestovního ruchu takovým způsobem, který pomáhá rozvoji území, s přihlédnutím k šetrnému využívání přírodních a kulturních hodnot a vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti, aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací.

Cestovní ruch hraje významnou roli v rozvoji území. Po desetiletích nepřetržitého rozvoje se stal jedním z celosvětově nejvýznamnějších průmyslových odvětví (vytváří 11% světového HDP). Enviromentálním dopadům rozvoje cestovního ruchu, které jsou srovnatelné s dopady kteréhokoli jiného průmyslového odvětví, nebyla dlouho věnována dostatečná pozornost. Teprve mohutný rozvoj cestovního ruchu v posledních letech, spojený s růstem životní úrovně ve vyspělých zemích, upozornil na nutnost řešení otázky jeho trvalé udržitelnosti. Prognóza rozvoje tohoto perspektivního odvětví národních ekonomik tento fakt ještě podtrhuje.

Jedním z přínosů cestovního ruchu pro rozvoj území je vytváření nových pracovních příležitostí. Příjmy z cestovního ruchu jsou dále významnou součástí příjmů státních i místních rozpočtů. V neposlední řadě přispívá cestovní ruch k poznávání nových míst, přírodního a kulturního dědictví jiných národů, pomáhá lépe pochopit jejich mentalitu, obyčeje a zvyklosti, a tím rozvíjí myšlenku mírového soužití.

Naproti tomu vlivem mohutného nekoordinovaného rozvoje cestovního ruchu v určitých lokalitách může docházet k poškozování životního prostředí, nadměrnému využívání přírodních zdrojů, zejména neobnovitelných, hrozí i vznik konfliktních situací mezi domácím obyvatelstvem a návštěvníky, například z důvodu odlišných zvyklostí a způsobu chování.

Všechny výše uvedené skutečnosti naznačují, že je nezbytné se i v oblasti cestovního ruchu zabývat otázkou jeho udržitelného rozvoje.

WTO již od svého založení podporuje úsilí států posílit své národní a regionální ekonomiky podporou rozvoje cestovního ruchu. Jedním z hlavních úkolů, které si WTO vytyčila, je zmírnění chudoby rozvojových zemí díky udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. WTO věří, že cestovní ruch, který se rozvíjí v mezích udržitelnosti a přináší skutečný užitek obyvatelům rozvojových zemí, může celkově prospívat budoucnosti celého světa.


3. Konference o certifikaci trvale udržitelných aktivit v cestovním ruchu


V současné době existuje mnoho různých nástrojů, které umožňují dosáhnout vyššího stupně trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Jedním z těchto nástrojů jsou systémy dobrovolných osvědčení (certifikací) pro služby v cestovním ruchu a společnosti, které je poskytují. Tyto systémy se začaly objevovat na mezinárodním trhu cestovního ruchu v roce 1990 a mohutného rozvoje dosáhly v posledních několika letech.

Úkolem osvědčení a „eko-známek“ (ekologických označení) je

1. dát podnět poskytovatelům služeb v cestovním ruchu, aby se průběžně seznamovali s inovacemi v oborech, jimiž se zabývají, zaměřenými na dosažení vyššího stupně trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu,
2. odlišit produkty a služby cestovního ruchu, které splňují ekologické, společenské a ekonomické standardy nad úroveň požadovanou legislativou a
3. poskytnout spotřebitelům vodítko pro orientaci v produktech a službách cestovního ruchu nabízených na trhu.

Osvědčení a „eko-známky“ slouží k podpoře dosažení vyšší úrovně trvale udržitelného rozvoje a kvality sektoru cestovního ruchu také tím, že zlepšují image společností, které jsou držiteli osvědčení, což je spojeno s obchodními výhodami pro tyto společnosti.

Navzdory značnému rozvoji v posledních letech se systémům certifikací dosud nepodařilo zcela proniknout do povědomí poskytovatelů a uživatelů služeb cestovního ruchu. Důvodem je zejména nejednotnost a nekoordinovanost různých systémů.

V roce 1999 začala WTO provádět analýzu efektivnosti osvědčení a eko-známek v různých oborech aktivit cestovního ruchu. Výsledky této analýzy zveřejnila v publikaci „Dobrovolné iniciativy v cestovním ruchu“ vydané v roce 2002. Komise pro trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu WTO se těmito výsledky zabývala na svém třetím setkání v Kostarice v září 2002. Komise uložila Sekretariátu WTO, aby připravil doporučení vládám členských států, která by jim pomohla zorientovat se v této oblasti a vytvořit systémy osvědčení a eko-známek podle osvědčených a rozšířených vzorů. Tato doporučení byla zaslána členským státům v květnu roku 2003.

V současné době organizuje WTO cyklus regionálních konferencí o certifikaci trvale udržitelných aktivit v cestovním ruchu, kterých se účastní zástupci mezinárodních orgánů a organizací, států, samospráv, soukromého sektoru a nevládních organizací daného regionu, zabývajících se cestovním ruchem, životním prostředím, ochranou kulturního dědictví apod., a na kterých by dochází k výměně zkušeností mezi zmíněnými subjekty a k harmonizaci pravidel a postupů.

V září 2003 se v Brazílii konala regionální konference pro Ameriku a v prosinci 2003 se v Malajsii konala regionální konference pro Východní Asii a Pacifik. V letošním roce by měla následovat regionální konference pro Evropu.

Při příležitosti konání 11. ročníku Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu MITT v Moskvě v březnu tohoto roku se delegace Ministerstva pro místní rozvoj ČR setkala se zástupci WTO panem Cabrinim, hlavním představitelem Regionální komise pro Evropu WTO, a panem Shlevkovem, jeho zástupcem. Během tohoto setkání byla neformálně přijata kandidatura České republiky na pořádání konference o certifikaci trvale udržitelných aktivit v cestovním ruchu, jejímž odborným garantem je WTO. Dle vyjádření zástupců WTO se Česká republika vzhledem ke svým prioritám a aktivitám v souvislosti s udržitelným rozvojem cestovního ruchu jeví jako nejvhodnější kandidát na pořádání této akce s velice zajímavým a do budoucna přínosným obsahem. Formálně byla kandidatura České republiky na uspořádání této konference přijata dopisem generálního tajemníka WTO pana Francesca Frangialliho ze dne 22. dubna 2004.

Úkoly a cíle konference jsou:

1. Rozšířit doporučení WTO týkající se certifikace.
2. Podporovat neustálý dialog a spolupráci mezi národními autoritami cestovního ruchu, vedoucími pracovníky systému certifikací a poskytovateli služeb v cestovním ruchu a jejich asociacemi a, tím dát možnost těmto subjektům jednat koordinovaně.
3. Napomoci harmonizaci v Evropě již existujících systémů certifikace, alespoň z hlediska základních postupů a kriterií.
4. Přispět ke společné podpoře pojetí a postupů certifikace v cestovním ruchu.
5. Zvážit možnosti podpory certifikací a eko-známek na regionální úrovni pro trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Evropě.
6. Zhodnotit smysluplnost a potřebu vytvoření akreditačního systému pro certifikace v cestovním ruchu.

Konference bude svolána Světovou organizací cestovního ruchu za podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky jako hostitelské země. Bude se konat ve dnech 17. – 20. října 2004 v Mariánských Lázních. Uspořádání této konference v České republice zvýší prestiž České republiky i Ministerstva pro místní rozvoj na mezinárodní úrovni a bude potvrzením aktivního přístupu České republiky ke členství ve WTO.

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.