cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Osobní data a ubytovací zařízení


·13.09.2001 | Vít Pechanec

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Vít Pechanec z 13.09.2001

Osobní data a ubytovací zařízení

Dne 1.6.2000 vešel v účinnost zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tuto informaci jistě zaregistrovalo mnoho lidí a to hlavně díky českým médiím. Povinnosti pro ubytovací zařízení vyplývající nejen z uvedeného zákona budou tématem tohoto článku.

Celou problematiku si ukážeme na jednoduchém příkladu. Do hotelu přijeli dva hosté - Čech a jeho obchodní partner z Německa. Vše začíná registrací, tzv. check-in, ta může proběhnout několika způsoby. Nejběžnější je, že recepční požádá hosty o občanské průkazy či pasy a údaje z nich si opíše nebo hostovi předloží formulář k vyplnění.

Dochází tím k porušení zákona o ochraně osobních údajů? Nikoliv. Zákon říká: "Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, jestliže je nezbytné, aby subjekt údajů mohl vstoupit do jednání o smluvním vztahu". Ubytování hosta je jistě smluvním vztahem s ubytovatelem. V případě, že host odmítne sdělit své osobní údaje, je z praktického pohledu tedy nemožné, aby smluvní vztah byl uzavřen.

Recepční údaje vloží do počítače, případně do své kartotéky. V tomto okamžiku se na ubytovatele vztahuje povinnost dle §16: "Ten, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje, je povinen tuto skutečnost oznámit Úřadu (poznámka autora: jedná se o Úřad pro ochranu osobních údajů) před započetím zpracovávání osobních údajů". Toto ustanovení nabývá účinnosti dne 1.12.2000 a od tohoto data je možná i registrace u ÚOOU. Ta spočívá v podstatě v tom, že si na nejbližším Finančním úřadě vyzvednete formulář, který vyplníte a odešlete na Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad do 30 dnů od doručení oznámení oznamovateli sdělí, že jeho oznámení registruje, nebo zpracování osobních údajů nepovoluje.

Tím práce recepční nekončí. Hosta-cizince totiž musí zapsat do tzv. domovní knihy. Tuto povinnost vyžaduje zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizinecký zákon. Digitalizovaná evidence není možná. A co že všechno se musí hlásit? Jméno, příjmení přihlašovaného cizince, den, měsíc, rok a místo jeho narození, jeho státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu uvedeno, předpokládanou dobu ubytování, účel pobytu na území ČR a státní poznávací značku motorového vozidla. Jedná se tedy jistě o zpracování osobních údajů. Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu a na požádání cizinecké policie je povinen ji předložit ke kontrole.

Určitou námitkou by tedy mohlo být to, zda-li tím, že dávám domovní knihu ke kontrole cizinecké policii, se nedopouštím porušení zákona 101/2000? Nikoliv, jedná se totiž o zákon řádně vydaný v mezích zmocnění a dle § 18 zákona 101/2000 Sb. ani ubytovateli nevzniká oznamovací povinnost dle §16, jelikož zpracování je správci uloženo zákonem.

Nyní zpět k našemu příkladu. Oba hosté odjíždějí, tzv. check-out. Obce, v nichž ubytovací zařízení sídlí, mohou vybírat tzv. místní poplatky dle zákona 565/1990 Sb.o místních poplatcích. V tomto případě se jedná o poplatek z ubytovací kapacity, respektive poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Pokud není stanoven roční paušální poplatek, je poplatek stanoven na základě přiznání. Podrobnosti většinou řeší místní vyhláška.

V mnohých částech republiky přetrvává zvyk vedení tzv. knihy ubytovaných, i když povinnost jejich vedení byla ukončena dne 1.7.2000, kdy vstoupil v platnost zákon 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a který zrušil zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. Mimochodem s tím byla ukončena i povinnost předkládat knihu ubytovaných nebo výpisy z ní kdykoliv na požádání útvaru nebo příslušníku Sboru národní bezpečnosti (dnes Policii ČR).

Je jasné, že obec potřebuje nástroj kontroly podávaných přiznání z poplatků, a to většinou bývá kniha ubytovaných. Povinnost její vedení tedy zakotvuje do své místní vyhlášky. Rád bych jen podotknul, že pokud příslušný obecní úřad má právo kontrolovat tuto knihu ubytovaných, neměly by se v ní objevit žádné osobní údaje, protože potom by se pravděpodobně jednalo o porušení zákona č. 101/2000 Sb. ze strany ubytovatele (neoprávněný přístup k osobním informacím). V našem městě (Svitavy) máme za povinnost evidovat jméno a adresu ubytovaného, den příchodu a odchodu. Vzhledem k tomu, že adresa je "určitelný údaj" subjektu údajů, je pravděpodobně tato vyhláška v rozporu se zákonem 101/2000 Sb. Na moji vznesenou námitku adresovanou městskému úřadu jsem byl ujištěn, že vyhláška bude změněna a povinnost evidovat adresu bude zrušena.

Proto doporučuji zjistit obsah Vaší obecní vyhlášky a v případě podobného rozporu upozornit na tento problém příslušný odbor obecního úřadu, případně přednostu okresního úřadu.


© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.