cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Poplatky za veřejnou produkci (radio, TV)


·10.12.2003 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·10.12.2003 | zlabek.mercurius@tiscali.cz
·14.12.2003 | Richard Stára | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·21.11.2003 | Vladimír Horák | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·24.11.2003 | Jakub Krischke | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | cestovni-ruch.cz | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | Milan Nemrava | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·26.11.2003 | Marek Grygar | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·30.11.2003 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·29.11.2003 | Milan Nemrava | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·26.11.2003 | Dagmar Křížová | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | Miroslav Kosicek | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | Milan Nemrava | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·26.11.2003 | Miroslav Kosicek | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·30.11.2003 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od zlabek.mercurius@tiscali.cz z 10.12.2003

Inu nepredpokladam, ze by vyjadreni teto vlady mohlo byt prilis odlisne.
Na druhou stranu: kdo z nas zna tak detailne vsechny uvedene smlouvy a dohody,
aby okamzite mohl kontrovat? Doporucuji co nejdrive zajistit oficialni cesky
preklad uvedenych dokumentu (i za pripadneho pouziti zak. 106/99 Sb. o svobodnem
pristupu k informacim) a prislusna ustanoveni, tykajici se teto konkretni
problematiky - hotel. pokoje, sprava prav apod., prostudovat a jestli se
odvolavaji na neco, co neni zcela nebo uplne pravda, tak to kvalifikovane
napadnout a jak prostrednictvim predkladatelu navrhu zmeny zakona v Parlamentu,
tak i medialne jim v tom vymachat hubu. Rovnez tak je potreba kvalifikovane
posouudit ne relativni, ale absolutni zavaznost techto dohod a smluv pro
jednotlive strany a ucastniky, protoze nektere zeme, ktere alespon nektere
z techto dohod ci smluv prijaly ci podepsaly, uplatnuji jinou praktickou
podobu ochrany prav, nez je predkladano nam jako jedina mozna.

S pozdravem
Vladimir Zlabek

>-- P?vodn? zpr?va --
>Date: 10 Dec 2003 09:35:08 -0000
>To:
>Subject: Poplatky za ve?ejnou produkci (radio, TV) (19^1809^3353)
>From: diskuse@cestovni-ruch.cz
>Reply-To: diskuse@cestovni-ruch.cz
>
>
>-------------------------> doporu?ujeme <-----------------------------
U? jste nav?t?vili turistick? server ?esk? republiky www.CZeCOT.com ?
Poznejte ?esko s CZeCOTem!
----------------------------------------------------------------------

P??sp?vek p
>id?n v 10.12.2003-10:33
P??sp?vek zadal u?ivatel "V?t Pechanec", email: Pechanec@Svitavy.cz
P??sp?vek do f?ra "Z?kony a vyhl??ky v cestovn?m ruchu"
P??sp?vek na t?ma "T?ma: Poplatky za ve?ejnou produkci (radio, TV); "
Text p??sp?vku:

V??en? p??tel?,


>ovoluji si p?eposlat aktu?ln? informaci o stavu projedn?v?n? novely autorsk?ho
z?kona v Poslaneck? sn?movn? a Usnesen? vl?dy ze dne 1.12.2003, kter? se
dnes objevilo na webov?ch str?nk?ch ??adu vl?dy, a kter? nehovo?? p??li?
pozitivn? ve vztahu ke spol
>?n?m snah?m profesn?ch svaz? sdru?en?ch ve Svazu obchodu a cestovn?m ruchu,
kter? novelu prost?ednictv?m poslanc? p?edlo?ily:


Poslaneck? sn?movna
Sn?movn? tisk 499


Novela z. o pr?vu autorsk?m
Stav projedn?v?n? ke dni: 10. prosinec 2003


POSLANECK?
>SN?MOVNA

Skupina poslanc? p?edlo?ila sn?movn? n?vrh z?kona 5. 11. 2003.
Z?stupce navrhovatele: Hovorka Ludv?k a dal??.
N?vrh z?kona rozesl?n poslanc?m jako tisk 499/0 dne 6. 11. 2003. N?vrh zasl?n
vl?d? k vyj?d?en? stanoviska 10. 11. 2003.
Vl?da zas
>ala stanovisko 4. 12. 2003. Stanovisko vl?dy jako tisk 499/1 rozesl?no
poslanc?m 5. 12. 2003.USNESEN?
VL?DY ?ESK? REPUBLIKY
ze dne 1. prosince 2003 ?. 1209 + P

k poslaneck?mu n?vrhu z?kona, kter?m se m?n? z?kon ?. 121/2000 Sb., o pr?vu
autorsk?m,
>o pr?vech souvisej?c?ch s pr?vem autorsk?m a o zm?n?
n?kter?ch z?kon? (autorsk? z?kon)
(sn?movn? tisk ?. 499)


V l ? d a

I. p ? i j ? m ? k n?vrhu z?kona, kter?m se m?n? z?kon ?. 121/2000 Sb.,
o pr?vu autorsk?m, o pr?vech souvisej?c?ch s pr?vem au
>orsk?m a o zm?n? n?kter?ch z?kon? (autorsk? z?kon) (sn?movn? tisk ?. 499),
stanovisko uveden? v p??loze tohoto usnesen?;

II. p o v ? ? u j e p?edsedu vl?dy, aby o stanovisku vl?dy uveden?m v bod?
I tohoto usnesen? informoval p?edsedu Poslaneck? sn?mov
>y Parlamentu ?esk? republiky.Provede:
p?edseda vl?dy
P?edseda vl?dy

PhDr. Vladim?r ? p i d l a , v. r.
P ? ? l o h a
k usnesen? vl?dy
ze dne 1. prosince 2003 ?. 1209


S t a n o v i s k o

vl?dy k n?vrhu z?kona, kter?m se m?n? z?kon ?.
>21/2000 Sb., o pr?vu autorsk?m, o pr?vech souvisej?c?ch s pr?vem autorsk?m
a o zm?n? n?kter?ch z?kon? (autorsk? z?kon)
(sn?movn? tisk ?. 499)Vl?da na sv? sch?zi dne 1. prosince 2003 projednala a posoudila n?vrh z?kona,
kter?m se m?n? z?kon ?. 121/
>000 Sb., o pr?vu autorsk?m, o pr?vech souvisej?c?ch s pr?vem autorsk?m
a o zm?n? n?kter?ch z?kon? (autorsk? z?kon) (sn?movn? tisk ?. 499).

Vl?da pova?uje za podn?tn? ?e?en?, kter? se t?k? zp??stup?ov?n? d?la nev?d?le?n?
pomoc? ant?nov?ch za??zen? a st
>noven? zp?sobu vyjedn?v?n? o v??i odm?ny pro jednotliv? zp?soby u?it? p?edm?tu
ochrany s p?ihl?dnut?m k okolnostem jednotliv?ch p??pad?, a z?rove? sd?luje,
?e sama v r?mci p?ipravovan? ?ir?? novely autorsk?ho z?kona p?edpokl?d?
?e?en? t?chto v?c?.

Z?r
>ve? k p?edlo?en?mu n?vrhu z?kona vl?da upozor?uje, ?e n?vrh ?pravy vyjmut?
zp??stupn?n? d?la rozhlasov?m a televizn?m vys?l?n?m v prostor?ch, do kter?ch
maj? p??stup jen ur?it? osoby v r?mci poskytov?n? ubytovac?ch slu?eb, z
re?imu sd?lov?n? d?la ve?ej
>osti, neodpov?d? mezin?rodn?m smlouv?m, kter?mi je ?esk? republiky v?z?na.
Jsou to Bernsk? ?mluva o ochran? liter?rn?ch a um?leck?ch d?l, Mezin?rodn?
?mluva o ochran? v?konn?ch um?lc?, v?robc? zvukov?ch z?znam? a rozhlasov?ch
a televizn?ch organizac?,
>mlouva Sv?tov? organizace du?evn?ho vlastnictv? o pr?vu autorsk?m (WIPO),
Smlouva Sv?tov? organizace du?evn?ho vlastnictv? o v?konech v?konn?ch um?lc?
a o zvukov?ch z?znamech (WIPO) a Dohoda o obchodn?ch aspektech pr?v k du?evn?mu
vlastnictv? spravovan
>u Sv?tovou obchodn? organizac? (TRIPS).

Navr?en? v??e pokuty 100 000 000 K?, kterou by dle n?vrhu z?kona mohlo ulo?it
Ministerstvo kultury kolektivn?mu spr?vci, je ve zna?n?m nepom?ru k v??i
pokut ukl?dan?m dle platn?ho autorsk?ho z?kona a byla by je
> obt??n? vymahateln?; nadto je formulace skutkov? podstaty neur?it? a prostor
pro nep?ezkoumatelnou ?vahu spr?vn?ho org?nu zcela nep?im??en?.
-------------------------> doporu?ujeme <-----------------------------
Provozujete za??zen?, ve kter?m se nach
>z? kongresov? ?i jin? spole?ensk? prostor a chcete jej bezplatn? propagovat?
Nav?tivte str?nku http://formular.kongresy.czecot.com na turistick?m serveru
?esk? republiky CZeCOT.com a zjist?te bli??? informace!

-----------------------------------------
>----------------------------
Pokud V?s p??sp?vek zaujal, po?lete jej sv?mu zn?m?mu s nab?dkou mo?nosti
pravideln?ho odb?ru.
-----------------------> jak odhl?sit odb?r<--------------------------
Toto nen? nevy??dan? zpr?va. Pro odhl??en? ?i zm?ny nasta
>en? p??jmu nav?tivte str?nku www.cestovni-ruch.cz/odberateladmin, kde m??ete
odhl?sit odb?r z tohoto f?ra, p?ihl?sit jin? diskuzn? f?ra ?i zm?nit diakritiku
zas?lan?ch p??sp?vk?. Odb?r je mo?n? zcela zru?it zasl?n?m odpov?di s p?edm?tem
zpr?vy UNSUBSCR
>BE.
-------------------------> jak reagovat <-----------------------------
V p??pad?, ?e na p??sp?vek chcete reagovat, odpov?zte na n?j pomoc? tla??tka
Odpov?d?t ?i Reply. Nem??te subject/p?edm?t ani adres?ta, form?t zpr?vy
by m?l b?t ?ist? text (ne HT
>L). Text, kter? nechcete vlo?it (hlavi?ky, toto upozorn?n? apod.) sma?te
- vlo?? se to, co je v t?le zpr?vy. Va?e zpr?va se automaticky za?ad? do
p??slu?n?ho diskuzn?ho f?ra a roze?le v?em odb?ratel?m p??sp?vk? z tohoto
f?ra (a tak? V?m).


_________________________________________________________________
SonyEricsson T230 jiz od 1977 Kc. Dost dobry duvod pustit svuj stary telefon
k vode!

http://adsweb.tiscali.cz/banner/oskar.html© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.