cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Poplatky za veřejnou produkci (radio, TV)


·10.12.2003 | Vít Pechanec
·10.12.2003 | zlabek.mercurius@tiscali.cz | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·14.12.2003 | Richard Stára | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·21.11.2003 | Vladimír Horák | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·24.11.2003 | Jakub Krischke | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | cestovni-ruch.cz | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | Milan Nemrava | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·26.11.2003 | Marek Grygar | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·30.11.2003 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·29.11.2003 | Milan Nemrava | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·26.11.2003 | Dagmar Křížová | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | Miroslav Kosicek | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | Milan Nemrava | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·26.11.2003 | Miroslav Kosicek | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·30.11.2003 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Vít Pechanec z 10.12.2003

Vážení přátelé,

dovoluji si přeposlat aktuální informaci o stavu projednávání novely autorského zákona v Poslanecké sněmovně a Usnesení vlády ze dne 1.12.2003, které se dnes objevilo na webových stránkách Úřadu vlády, a které nehovoří příliš pozitivně ve vztahu ke společným snahám profesních svazů sdružených ve Svazu obchodu a cestovním ruchu, které novelu prostřednictvím poslanců předložily:


Poslanecká sněmovna
Sněmovní tisk 499


Novela z. o právu autorském
Stav projednávání ke dni: 10. prosinec 2003


POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Hovorka Ludvík a další.
Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 499/0 dne 6. 11. 2003. Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 11. 2003.
Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2003. Stanovisko vlády jako tisk 499/1 rozesláno poslancům 5. 12. 2003.USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 1. prosince 2003 č. 1209 + P

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon)
(sněmovní tisk č. 499)


V l á d a

I. p ř i j í m á k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (sněmovní tisk č. 499), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.Provede:
předseda vlády
Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.
P ř í l o h a
k usnesení vlády
ze dne 1. prosince 2003 č. 1209


S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
(sněmovní tisk č. 499)Vláda na své schůzi dne 1. prosince 2003 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (sněmovní tisk č. 499).

Vláda považuje za podnětné řešení, které se týká zpřístupňování díla nevýdělečně pomocí anténových zařízení a stanovení způsobu vyjednávání o výši odměny pro jednotlivé způsoby užití předmětu ochrany s přihlédnutím k okolnostem jednotlivých případů, a zároveň sděluje, že sama v rámci připravované širší novely autorského zákona předpokládá řešení těchto věcí.

Zároveň k předloženému návrhu zákona vláda upozorňuje, že návrh úpravy vyjmutí zpřístupnění díla rozhlasovým a televizním vysíláním v prostorách, do kterých mají přístup jen určité osoby v rámci poskytování ubytovacích služeb, z režimu sdělování díla veřejnosti, neodpovídá mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republiky vázána. Jsou to Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WIPO), Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (WIPO) a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví spravovanou Světovou obchodní organizací (TRIPS).

Navržená výše pokuty 100 000 000 Kč, kterou by dle návrhu zákona mohlo uložit Ministerstvo kultury kolektivnímu správci, je ve značném nepoměru k výši pokut ukládaným dle platného autorského zákona a byla by jen obtížně vymahatelná; nadto je formulace skutkové podstaty neurčitá a prostor pro nepřezkoumatelnou úvahu správního orgánu zcela nepřiměřený.

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.