cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

COT Business

Standardizace ubytovacích zařízení

Poslední aktualizace 13-08-2019
Své komentáře prosím vkládejte do diskuzního fóra.

Historie na území ČR:

 • zákon č. 649/1919 Sb. zřídil "Instruktorát pro podniky ku přechovávání cizinců", který byl podřízený Ministerstvu průmyslu, obchodu a živností. Inspektor dohlížel, aby ubytovací zařízení vyhovovala provozním podmínkám.
 • vládní nařízení 194/1939 - první vymezení kategorií (druhů) a tříd (skupiny) ubytovacích zařízení.Třídy (skupiny)byly A, B, C a D, první tři označeny jako hotely, třída (skupina) D byly ubytovací hostince. O zařazení do určité třídy (skupiny) rozhodoval příslušný živnostenský úřad po vyjádření živnostenského společenstva, jehož byl žadatel členem. Činnosti instruktorátu pro podniky ku přechovávání cizinců se nové nařízení nijak nedotklo.
 • zákon 124/1948 Sb. (stav zákona k 1.2.2001), o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení - použil uvedené třídění (skupin) - týkalo se podniků zařazených do tříd (skupin) A a B.
 • STRONG>vyhláška č.137 Ú.I. vydaná dne 14.5.1953 Ministerstvem vnitřního obchodu, "kterou se stanoví ceny pokojů v zařízeních pro přechodné ubytování", jež vychází z vl.nařízení 194/1939 Sb. a fakticky ji nahradila. Ceny jsou stanoveny na základě tříd A, B, C a D
 • oborová norma ON 735412 Kategorizace ubytovacích zařízení a klasifikační znaky pro jejich zařazování do tříd, která byla novelizována v letech 1972, 1976 a 1991. V novém znění, které bylo účinné od 1.4.1991 byly navíc přidány klasifikační znaky pro kategorizaci ubytování v soukromí. Do roku 1998 zařazovaly ubytovací zařízení do tříd tehdejší okresní národní výbory na základě žádosti provozovatele - a to podle vyhlášky č.93/1982 Sb.(stav k 31.8.1988 bez novel 138/1988, 127, 1990, vyhláška zrušena předpisem 570/91 Sb.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.127/1981 Sb.(stav zákona k 30.6.1988 bez novel 116/1998, 200/1/1990, 127/1990, zákon zrušen předpisem 570/91 Sb.), o vnitřním obchodě. Po její novele si od roku 1988 až konce roku 1993 ubytovací zařízení do kategorie a třídy zařazoval provozovatel sám v souladu s oborovou normou. Ta pak k 31.12.1993 pozbyla platnosti zákonem č.632/1992 Sb.(tento zákon poté zrušen pro ČR předpisem 22/1997 Sb.) V letech 1994 a 1995 zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, předpokládal existenci uvedené oborové normy i po ukončení jejíplatnosti a živnostenské úřady ji také využívaly. Nutno dodat, že tato norma dělila hotely do 5 tříd, hotely garni do 3, motely do 4, botely do 4, penzióny do 3, turistické ubytovny do 2, chatové osady do 3 a kempy do 4 tříd.
 • Doporučení upravující základní ukazatele pro kategorizaci hostinských a ubytovacích zařízení - zpracované na základě jednání Rady cestovního ruchu ze dne 12.7.1994 Ministerstvem hospodářství ČR, Českým statistickým úřadem, Českou centrálou cestovního ruchu, Národní federací hotelů a restaurací ČR, Asociací cestovních kanceláří ČR, Asociací Českých soukromých cestovních kanceláří a Sdružením podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu. Druhá část obsahující kategorizaci ubytovacích zařízení se týká kategorií hotel, hotel garni, motel, penzion, chatová osada, kemp a turistická ubytovna. Materiál reaguje na metodiku EUROSTATU a doporučení WTO ke statistice cestovního ruchu a přihlíží ke klasifikaci stravovacích a ubytovacích zařízení zemí Evropské unie. V praxi se toto doporučení příliš neujalo a ani se nepodařilo vytvořit jednotný aplikační systém.
 • novela 356/1999 Sb.ve znění živnostenského zákona 455/1991 Sb., která zavádí novou povinnost: "Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
  c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování
  K zařazování do jednotlivých kategorií a tříd má být použita Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu s účinností dne 1.7.1998, kde se charakterizují tyto třídy: hotel, motel, penzion a ostatní ubytovací zařízení (turistické ubytovny, kempy, skupiny chat (bungalovů), popřípadě kulturní a památkové objekty využívané pro přechodné ubytování). Stavba ubytovacího zařízení je zde definována jako "stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené; ubytovacím zařízení není bytový dům a stavba pro individuální rekreaci." V §53 se stanovují podmínky pro stavby ubytovacích zařízení a kde třída označená počtem hvězdiček se stanovuje na základě plochy pokoje (pro třídy 3 až 5 hvězdiček musí být hygienické zařízení přístupné z předsíně) . Pro ostatní ubytovací zařízení se tyto podmínky použijí přiměřeně.
 • Jednotná klasifikace byla vytvořena zástupci Národní federace hotelů a restaurací ČR, Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu, Společenstva provozovatelů pohostinských živností, České centrály cestovního ruchu, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých soukromých cestovních kanceláří, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a společnosti TOP International Hotels ještě před účinností výše uvedené vyhlášky 137/1998 Sb. Některé požadavky (výměry pokojů) nebyly v souladu se zmíněnou vyhláškou, proto musela být opravena. Klasifikace se mohou účastnit všechny provozovny s více než 5 pokoji a týká se pouze hotelů, garni hotelů, motelů a pensionů, ne botelů apod. Klasifikace je založena na dobrovolnosti, státní úřady či orgány místní správy nemají žádnou pravomoc ji používat jako povinnou. Klasifikace platí po dobu dvou let, zaniká automaticky při změně provozovatele, či při zjevných změnách na objektu hodnocení. Novelizovaný živnostenský zákon sice vyžaduje označení provozovny kategorií a třídou, avšak nestanovuje autoritu, která certifikaci má provádět (zatřídění může provést sám provozovatel na základě vyhlášky 137/1998). Z pracovní komise, která tuto klasifikaci vytvořila, vzešlo doporučení, aby se udělování klasifikačních certifikátů uskutečňovalo centrálně, a to Českou centrálou cestovního ruchu pod jednotným logem. NFHR ČR nepodpořila stanovisko svého zástupce a uvedené doporučení komise odmítla s tím, že bude certifikaci uskutečňovat sama a pod svým logem. Toto stanovisko vyjádřila ve svém dopise prezidentu SPPCR. Vzhledem k tomuto postoji, stejný postup zvolilo i Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu, které klasifikaci také začalo provádět.
 • Dne 14. července 1999 vzala vláda na vědomí usnesením č. 717 Koncepci státní politiky cestovního ruchu České republiky :
  5.3.2. Standardizace ubytovacích služeb
  Praxe potvrzuje, že je nutné zpřesňovat kritéria doporučených standardů kvality ubytovacích služeb. Doporučené standardy jsou vypracovány. Je nutné dohodnout s profesními sdruženími jejich aplikaci do praxe a jejich kontrolu.
  Opatření: Aplikovat od prosince 1999 doporučující standardy ubytovacích služeb do praxe a zajistit jejich kontrolu.
 • Doporučení upravující základní ukazatele pro poskytování ubytovacích služeb v rámci ubytování v soukromí, v kempech a chatových osadách a turistických ubytovnách - na jeho tvorbě se podílely Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice spolu s Evropským centrem pro eko agro turistiku (ECEAT CZ), Kempy a chatové osady ČR - živnostenské společenstvo, Klub českých turistů a odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj. Doporučený standard ubytovacích služeb bude mít svá certifikační pravidla doplněná o podrobné prováděcí předpisy sdružení provádějících certifikaci a označení (logo), přičemž použití závaných vzorů označení bude specifikováno. Certifikaci budou provádět jednotlivá profesní zájmová sdružení, která budou zároveň ručit za kvalitu nabízených služeb a provádět kontroly dodržování kvality poskytovaných služeb:
  - Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice - ručí za ubytování v soukromí;
  - Kempy a chatové osady ČR - Živnostenské společenstvo - ručí za kategorii kempy a chatové osady;
  - Klub českých turistů - ručí za kategorii turistické ubytovny; Certifikaci budou jednotlivá profesní zájmová sdružení provádět jak pro své členy, tak i pro další zájemce (nečleny). Certifikovaná ubytovací zařízení budou přednostně propagována Českou centrálou cestovního ruchu na veletrzích a výstavách cestovního ruchu doma a v zahraničí.
 • Standardy pro ubytovací zařízení venkovské turistiky je možné nalézt na partnerském serveru Evropského centra pro eko agro turistiku ECEAT CZ
 • článek ing.Petra Houšky (MMR) Food Service  04/2001 - "Český normalizační institut, který je členskou organizací Evropského výboru pro normalizaci (CEN), se plnohodnotně podílí v rámci této instituce na tvorbě Evropských norem řešících jednotnou problematiku jednotné terminologie pro hotely a ostatní kategorie turistického ubytování a pro cestovní kanceláře (touroperátory) a cestovní agentury s tím, že by závěrečný schvalovací proces měl být dokončen do konce roku 2001."
 • Národní federace hotelů a restaurací vypracovala novou publikaci "Klasifikace ubytovacích zařízení kategorií hotel, hotel garni, motel, pension a směry péče o kvalitu hotelového produktu v České republice
 • Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o vytvoření studie "Doporučená norma - Kategorizace hotelů a penzionů". Zakázka na její vypracování byla předána reklamní agentuře Roy Billing, s.r.o., která na ní pracovala přibližně v období 07/2001 - 06/2002. Vzhledem k tomu, že od spolupráce na tomto materiálu odstoupila NFHR ČR a následně i HO.RE.KA ČR, nebyl tento materiál pravděpodobně dokončen a ani nejsou známy informace o tom, že by byl někde veřejně prezentován. Více o této záležitosti je k nalezení v diskuzním fóru, zvláště pak v tomto příspěvku.
 • Dne 4.10.2002 byla ustanovena komise ze zástupců profesních svazů, která má za úkol vytvoření dokumentu nově stanovující jednotné standardy ubytovacích zařízení v České republice, jejíž první zasedání se uskutečnilo dne 16.10.2002:
  -> Zápis z jednání dne 16.10.2002
  Na základě výsledku jednání se uskutečnilo jednání zástupců sdružení NFHR ČR a HO.RE.KA ČR:
  -> Zápis z jednání dne 2.11.2002
  Odpovědí sdružení HO.RE.KA ČR na nabídku bylo následující stanovisko: "Na základě rozhodnutí klasifikační komise HO.RE.KA ČR nebyla přijata nabízená možnost přistoupení k materiálu NFHR ČR "Klasifikace ubytovacích zařízení kategorií hotel, hotel garni, motel, pension a směry péče o kvalitu hotelového produktu v České republice" a to z toho důvodu, že sdružení nemůže materiál v současné podobě akceptovat a NFHR ČR nedává možnost tento materiál připomínkovat a jeho podobu tak ovlivnit."
 • Sdružení HO.RE.KA ČR Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu sestavilo „Klasifikaci ubytovacích zařízení kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel HO.RE.KA ČR”. Tento materiál má doporučující charakter a slouží jako pomůcka pro zařazování ubytovacích zařízení kategorií hotel, penzion, hotel garni a motel do příslušných tříd dle minimálních stanovených požadavků a za cíl má zlepšení orientace spotřebitelů – hostů a zprostředkovatelů - cestovních kanceláří a agentur, zvýšení transparentnosti trhu ubytování a zkvalitnění služeb poskytovaných ubytovacími zařízeními.
  Klasifikace není obecně závazným právním předpisem a je na samotném provozovateli ubytovacího zařízení, zda-li certifikaci podstoupí či nikoliv. Certifikaci a případné kontroly kategorií hotel, hotel garni, penzion a motel provádí HO.RE.KA ČR na základě prováděcího řádu pro své členy i nečleny.
  Získání certifikátu je základní podmínkou pro vstup do databáze ubytovacích zařízení turistického serveru České republiky www.CZeCOT.com.
 • Pro období 2004-5 profesní sdružení HO.RE.KA ČR a NFHR ČR ve spolupráci s MMR A ČCCR vytvořily novou jednotnou oficiální klasifikaci ČR kategorie hotel, hotel garni, pension a motel.
  -> Úvod ke klasifikaci (formát Word)
  -> Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR kategorie hotel, hotel garni, pension a motel (formát Excel)
 • Pro období 2006-9 profesní sdružení HO.RE.KA ČR a NFHR ČR ve spolupráci s MMR a agenturou CzechTourism Českou centrálou cestovního ruchu a nově profesním sdružením Unihost vytvořily novou jednotnou oficiální klasifikaci ČR kategorie hotel, hotel garni, pension a motel.
  -> Materiál klasifikace (formát PDF)
 • Později došlo ke sloučení sdružení HO.RE.KA ČR a NFHR ČR do Asociace hotelů a restaurací ČR a jednotná klasifikace byla průběžně aktualizována v dalším období. Více informací k nalezení na www.hotelstars.cz

Při tvorbě tohoto přehledu byl použit článek Ing.Petra Houšky "Hvězdičky včera dnes a zítra" uveřejněného v časopise Food Service, a kapitola 5.1. Klasifikace ubytovacích zařízení v ČR ze skript Cestovní ruch a Evropská unie (VŠE Praha, katedra cestovního ruchu)

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.