cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

COT Business

Kategorizace autokarů

Poslední aktualizace 30-05-2006
Níže uvedená klasifikace byla sestavena sdružením autodopravců ČESMAD Bohemia na základě mezinárodních standardů. Informace byly převzaty z článku Klasifikace autokarů uveřejněném v časopise C.O.T.Business č.3/2001 a internetové prezentace sdružení na adrese www.cesmad-bohemia.cz   

I. Základní pravidla

1. Do systému mezinárodního třídění turistických autokarů podle Mezinárodního svazu silniční dopravy (IRU - International Road Transport Union) mohou být zahrnuta pouze vozidla:
a) ve všeobecně dobrém stavu podle následujících hledisek hodnocení:
vnějšek: všeobecný vzhled, zejména absence rzi a viditelného poškrábání
vnitřek: všeobecný vzhled, zejména sedadla a opěradla v dobrém stavu (nepopraskaná a nepotrhaná), jakož i podlahová a stropní krytina
čistota: se zvláštní pozorností věnovanou opěradlům pro paže, klikám a držadlům, závěsům a záclonkám
b) zařízení tak, aby splňovala podmínky některé z následujících kategorií (pozn. 1), jejichž podrobný popis je uveden v příloze 1 těchto pravidel.

2. Autokary mohou být schváleny jedním z následujících postupů:
a) individuálně
b) výrobcem autoarů

3. Na základě schválení
a) bude vydáno osvědčení. Toto osvědčení bude vytištěno v jazyce země, v níž bude vydáno a ve francouzštině nebo angličtině. Je vhodné nechat si jednu fotokopii v autokaru.
b) vzniká právo opatřit autokar označením IRU podle vzoru uvedeného v příloze 3. Toto označení lze používat pouze ve spojení s hvězdičkami označujícími schválenou kategorii komfortu, se značkami symbolizujícími různé vybavení autokaru a odpovídajícími zvorům uvedeným v příloze 4, číselným označením IRU, číslem autokaru (SPZ), počtem sedadel a dobou platnosti. Značení bude mít následující rozměry 320 mm x 330 mm  a bude odpovídat vzorům uvedeným v příloze 5. Značka a symboly znázorňující vybavení budou modré na šedém pozadí. Jedno značení bude umístěno ze strany vstupu cestujících. Ostatní značení jsou nepovinná. Každé Sdružení se rozhodne, zda si přeje je vydávat a v kladném případě jejich počet a umístění.

4. Autobusy se podrobí každý rok přezkoušení za účelem ověření, případného obnovení schválení nebo případného vydání nových označení před Klasifikační komisí Sdružení, které vydalo předcházející označení. Známka platnosti osvědčení umístěná na označení bude platná jeden rok.

5. Každé ověření klasifikační komisí bude předmětem zápisu. Sdružení a podnik žádající o zatřídění svého autokaru dostanou každý svou kopii tohoto zápisu.

6. Je-li výsledek přezkoušení záporný, může podnik žádající o zatřídění svého autokaru žádat o nové přezkoušení poté, co přihlédl k připomínkám Klasifikační komise vysloveným při předcházejícím přezkoušení.

7. Pokud již autokar neodpovídá podmínkám předepsaným ve svém osvědčení, bude muset být znovu uveden do stavu, na jehož základě mu bylo osvědčení vydáno, tak, aby znovu splňoval uvedené podmínky, a bude muset být předveden před Klasifikační komisi, aby znovu získal osvědčení.

8. Sdružení má právo odebrat osvědčení o schválení, označení IRU i ostatní značky za okolností popsaných v "Závazném prohlášení podniku", ze svého vlastního rozhodnutí nebo na žádost jakékoli zúčastněné osoby.

 

II. Postup individuálního schvalování

O individuální schvalování žádá u klasifikační komise Sdružení sídlícího ve stejném státě, ve kterém je autokar přihlášen (SPZ), majitel, uživatel nebo zástupce jednoho z nich. Klasifikační komise postupuje při zkoušení předvedeného autokaru podle obecných pravidel uvedených výše v kapitole I., ujistí se, že odpovídá požadavkům předepsaným v odstavci 1. kapitoly I. a v příloze 1, a po schválení vydá osvědčení odpovídající vzoru uvedeném v příloze 2. Bez odkladu bude vydáno značení odpovídající ověřené kategorii komfortu a splňujících požadavky předepsané v odstavci 3.b) výše uvedené kapitoly I.

 

III. Postup schvalování výrobcem autokaru

1. S výjimkou ustanovení uvedených v odstavcích 3 a4 za podmínek stanovených Sdružením mohou na žádost svých zákazníků výrobci autokarů, jejichž vozidla jsou vyráběna sériově podle téhož konstrukčního typu a odpovídají podmínkám předepsaným v "Pravidlech podmínek klasifikace autokarů", sami vydávat osvědčení odpovídající vzoru uvedeném v příloze 2.

2. Značení odpovídající komfortní kategorii zaručené výrobcem bude vydáno Sdružením země držitele osvědčení uděleného výrobcem a proti podpisu "Prohlášení zavazujícího podnik žádající o připojení k Mezinárodnímu systému klasifikace turistických autokarů podle IRU".

3. Výrobce nevydá žádné osvědčení o schválení dříve, než Klasifikační komise Sdružení po přezkoušení jednoho nebo několika autokarů vyrobených sériově podle téhož výrobního typu schválí, že autokary tohoto typu odpovídají podmínkám uvedeným ve výše uvedené kapitole I. a v příloze 1 těchto "Pravidel". Klasifikační komise Sdružení případně určí úpravy, které je třeba provést na daném výrobním typu, aby mohl výrobce získat právo uvedené v odstavci 1.

4. Výrobce se musí písemně zavázat, že:
a) Klasifikační komisi Sdružení umožní přezkoušení dalších autokarů téhož výrobního typu v jakémkoli okamžiku během sériové výroby daného typu.
b) Sdružení uvědomí o každé změně v plánech nebo specifikacích bez ohledu na jejich rozsah před jejich uskutečněním.

5. Každé rozhodnutí Klasifikační komise Sdružení bude písemně dáno na vědomí výrobci. Toto rozhodnutí musí být datováno, opatřeno číslem a přesným označením Klasifikační komise, která jej učinila.

 

IV. Konečné ustanovení

Tato "Pravidla" a jejich přílohy jsou vypracovány v jazyce anglickém a francouzském. V případě nesrovnalostí mezi oběma verzemi je přednost dána francouzštině, ve které byl text původně napsán.

 

Pravidla pro hodnocení autokarů

1. Hodnocení autokaru provádí individuálně pro každý jednotlivý autokar schváleného typu (prokazuje se Technickým průkazem vozidla) Klasifikační komise ustavená Sdružením ČESMAD BOHEMIA.

2. Tato komise schvaluje hodnocení turistických autokarů na základě předložených "Zápisů o přezkoušení". V souladu se směrnicí IRU podepisuje a vydává "Osvědčení o schválení" (certifikát IRU) opatřený razítkem a podpisem. Komise dále přezkoumává všechny otázky týkající se aplikace klasifikačního systému, případné stížnosti uživatelů hodnocených autokarů a podává výklad ustanovení klasifikačního systému.

3. Hodnotit a klasifikovat lze výhradně autokar registrovaný v České republice a opatřený českou SPZ.

4. Klasifikace a zařízení autokaru platí 12 měsíců od data udělení atestu a prostředků značení. Po uplynutí platnosti (vyznačené v certifikátu IRU a shodně na tabulce IRU opatřené stejným evidenčním číslem) se po přihlášení držitele vozidla vykoná opakované rovnocenné hodnocení a klasifikace autokaru.

5. Požadavky, jejichž bezvýhradné splnění (všech uvedených položek) je podmínkou pro klasifikaci autokaru, jsou uvedeny v tabulce v příloze 1 a v dodatku k této tabulce.

6. Započetí hodnocení a klasifikace autokaru je podmíněno podepsáním "Závazného prohlášení podniku žádajícího o přijetí do mezinárodního systému klasifikace turistických autokarů podle IRU". Prohlídku a hodnocení autokarů provádí Klasifikační komise jmenovaná ČESMAD BOHEMIA.

Místo hodnocení:

Stanice technické kontroly (STK), kde držitel vozidla v souladu se zákonnými předpisy přistavuje autokar každých 6 měsíců k pravidelné kontrole technického stavu vozidla (název a místo STK jakož i nejbližší termín konání technické prohlídky se zapíše do přihlášky - bod 4.). Při soustředění přihlášek na hodnocení více autokarů jednoho držitele (nejméně 2 autokary) lze hodnocení autokarů uskutečnit u držitele (dopravce) na místě najednou (jako výjezdní zasedání Klasifikační komise). Písemné přihlášky na přiloženém formuláři se odesílají na adresu:

ČESMAD BOHEMIA - Klasifikační komise, Nad Sokolovnou 117/1, 147 00  Praha 4, e-mail: sdruzeni@cesmad.com

a to nejpozději 3 týdny před plánovanou prohlídkou v STK.

7. Každý držitel autokaru přihlášeného k hodnocení a klasifikaci se podrobně seznámí se všemi požadavky na zařazení autokaru do příslušné kategorie (1 až 4 hvězdičky). Přihlašuje se tedy autokar k hodnocení a zařazení do určité kategorie 1, 2, 3 nebo 4 hvězdičky s tím, že nesplnění jediného požadavku (v tabulce přílohy 1, označené 1.1 až 10.3), vylučuje zařazení autokaru do příslušné kategorie a neznamená automatické zařazení do kategorie o jeden stupeň nižší. Dodatečné nebo opakované hodnocení a klasifikace se nepřipouští. Vybavení autokaru některým ze 7 uváděných zařízení (klimatizace, WC, telefon, chladnička apod. - příloha 4) není povinné (až na chladničku u kategorie 4 hvězdičky) a nepodmiňuje zařazení autokaru do kterékoli kategorie. Je-li některé zařízení na autokaru namontováno, musí být funkční.

8. Poplatek za úvodní hodnocení a klasifikaci turistického autokaru je stanoven ve výši 3 300,- Kč (včetně poplatku IRU) a uhradí se při hodnocení před předáním atestu IRU a vylepením tabule IRU (složenkou, u více hodnocených autokarů uhrazením faktury). Poplatek za opakované hodnocení (každých 12 měsíců) je stanoven ve výši 1 500,- Kč.

9. Kontaktní spojení: ČESMAD BOHEMIA
Klasifikační komise autokarů podle IRU v České republice
Nad Sokolovnou 117/1, 147 00  Praha 4, Ing. Tomáš Dlouhý, tel.: 02/6121 5260
e-mail: sdružení@cesmad.com

 

Příloha 1 - Kategorie klasifikace autokarů

Posuzovací hlediska - minimální požadavky (1)

Kategorie

 

* ** *** ****

1. Výkon motoru

       

1.1    Poměr hmotnost / jmenovitý výkon (k / DIN / 10) lze vyjádřit rovněž v kw / t

10 12 15 15

2. Brzdový systém (2)

       

2.1    Přídavné brzdové systémy - hydrodynamický nebo elektrodynamický retardér, protiblokovací systém (ABS, případně další)

(3) (3) (3) (3)

3. Pérování

       

3.1    Klasické

x x    

3.2    Smíšené

    x  

3.3    Zcela pneumatické

  nebo x x(5)

4. Pohodlí za jízdy

       

4.1    Max. počet řad sedadel u standardního autokaru s délkou 12 m (6)

15 14 13 12

4.1.1 Prostor mezi protilehlými sedadly (cm)

130 138 148 160

4.2    Minimální výška opěradla sedadel

52 65 68 68

4.3    Seřízení sklonu opěradla všech sedadel (minimální úhel ve stupních)

    10 35

4.4    Počet opěrek pro ruce

1 1 2 2

4.5    Opěrky pro ruce do uličky zdvíhatelné

    x x

4.6    Seřiditelné opěrky pro nohy (pouze u sedadel umístěných stejným směrem)

      x

4.7    Posunovatelnost sedadel do uličky (7)  (nebo minimální šířka sedadla 50 cm)

      x

4.8    Látkový potah sedadla + opěradla

  x x x

4.9    Nepřítomnost výstupků na podlaze

     x x

4.10  Oddělená sedadla 

    x x

4.11  Držáky na noviny

    x x

4.12  Popelníky (mimo nekuřácké oddělení)

x x x x

5. Klimatizace (provozuschopná i ve stojícím vozidle)

       

5.1    Systém proudícího vzduchu (min. 15 m3/h na osobu) s možností individuálního seřízení

    x x

5.2    Klimatizace vzduchu (min. 300 kcal/h na osobu)

     

nebo x (8)

6. Topení (provozuschopné i ve stojícím vozidle)

       

6.1    Nezávislé na motoru

x x x x

6.2    S nezávislým seřizováním teploty

    x x

7. Okna

       

7.1    Odmlžovací zařízení (dvojitá okna nebo větrání)

      x

7.2    Zbarvená skla

      x

7.3    Zařízení proti slunci (boční záclony nebo závěsy)

  x x x

8. Vnitřní osvětlení

       

8.1    Individuální lampy na čtení

    x x

9. Zvuková technika

       

9.1    Minimálně 1 reproduktor na 8 sedadel

x x x  

         Minimálně 1 reproduktor na 4 sedadla 

      x

9.2    Mikrofon u řidiče a průvodce

x x x x

9.3    Rádio a magnetofon

  x x x

10. Zavazadla

       

10.1   Příruční zavazadla uvnitř

x x x x

10.2   Minimální kapacita zavazadlového prostoru (v dm3 na osobu)

  75 120 150

10.3   Ochranná krytina zavazadlového prostoru

    x x

11. Hygienické zařízení

       

11.1   Splachovací nebo chemický záchod

    x(8) x(8)

11.2   Umyvadlo rukou

    x(8) x(8)

12. Lednička

       

           - minimální obsah na 1 sedadlo (dm3)

    0,5(8) 0,5

 

Vysvětlivky:

1. S výjimkou vybavení uvedeného pod 5.2, 11.1, 11.2 a 12 (***), které jsou nepovinné, jsou všechny požadavky a všechna uvedená vybavení povinná pro zařazení do uvedené kategorie, pokud národní předpisy (ČR) nestanoví jinak.

2. Tato rubrika je volitelná. Sdružení mohou podle vlastní úvahy uvést přísnější požadavky, které jsou případně platné v jejich zemi, zejména v závislosti na zákonných předpisech daného státu.

3. Požadavky mohou být fakultativní.

4. Zpomalovací brzda (retardér) je povinná u všech autokarů se 4 hvězdičkami uvedenými do provozu po 1. červnu 1989.

5. Vozidla pro méně než 24 sedadel (cestujících) mohou být vybavena smíšeným pérováním.

6. Tyto požadavky udávají počet řad sedadel v závislosti na celkové délce standardního autokaru 12 m (na plné straně). Jsou výsledkem rozměru prostoru (vzdáleností) mezi sedadly 68 cm, 72 cm, 77 cm a 83 cm u autokarů 1 až 4 hvězdičkových, přičemž sedadla průvodce (průvodců) a případného druhého řidiče se nezapočítávají. Lze je proporčně:
- zvětšit - jde-li o autokar s vyvýšenou podlahou (s kabinou řidiče níže), který má větší celkovou užitnou délku než standardní autokar 12 m (2 další řady sedadel na "plné straně") nebo jde-li o autokar s délkou větší než 12 m.
- snížit - jde-li o autokar s délkou menší než 12 m.
V každém případě musí být minimální vzdálenost mezi sedadly vyplývající ze základní normy pro standardní autokar s délkou 12 m vždy stejná a to i na té straně, kde se nachází případné vybavení (bar, lednička, ohřívač vody, WC, šatna, lehátko) nebo schodiště.

7. Pokud to dovolují zákonné předpisy dané země.

8. Fakultativní vybavení, které lze označit odpovídajícím symbolem a jehož absence není na překážku zařazení do uvažované kategorie.

 

Dodatek k Mezinárodnímu klasifikačnímu systému IRU pro turistické autokary (dodatek k tabulce 1)

Na základě rozhodnutí Klasifikační komis "Sdružení pro hodnocení a klasifikaci autokarů" v ČR se upřesňují požadavky stanovené "Systémem klasifikace IRU" následovně:

odst. 1. b - Klasifikační kategorie podle počtu hvězd:

*

Autokary

**

výletní autokary

***

turistické autokary

****

luxusní turistické autokary

bod 2.1. - Tabulka autobusové klasifikace

  * ** *** ****  

Vybavení ABS u vozidel vyrobených po:

1.10. 1992 1.10. 1992 1.10. 1992 1.10. 1992

Kategorie M3 s celk.hmotností nad 12 t

Retardérem musí být vybaveny autokary vyrobené po:

-

-

-

1.6. 1989

Kategorie M2

Retardérem musí být vybaveny autokary vyrobené po:

-

-

-

1.6. 1989

Kategorie M3

 

Kategorie autobusů:

M2 - vozidla pro dopravu osob s více než 8 sedadly, mimo sedadlo řidiče, a s celkovou hmotností nepřesahující 5 t.

M3 - vozidla pro dopravu osob s více než 8 sedadly, mimo sedadlo řidiče, a s celkovou hmotností přesahující 5 t.

bod 4.7 - pro autobus **** - Nastavitelnost sedadel u uličky (vysouvací sedadla min. 45 cm nebo u nestavitelných sedadel musí být min. šířka obou sedadel (měřena od stěny k vnější hraně opěrky pro ruce na straně uličky) 100 cm.

bod 4.7 - pro autobus *** - Nastavitelná sedadla s min. šířkou obou sedadel (měřena od stěny k vnější hraně opěrky pro ruce na straně uličky) 90 cm.

bod 4.8 - Látkový potah sedáku a opěradla pro autobusy se 2, 3 a 4*.

bod 6.1 - Topení nezávislé na chodu motoru u všech kategorií 1 až 4/.

bod 6.2 - Platí pro autobusy se 3 a 4*.

Za regulační prvek se nepovažuje jen ponorný termostat v systému topení.

bod 9.1 - Pro kategorii 1 a 2* je udělena výjimka. Požaduje se 1 reproduktor na 12 sedadel pro cestující (s výjimkou sedadel řidiče a průvodce).

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.