cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

COT Business

Všeobecné smluvní podmínky

(platné od 22. 12. 2000)
Smluvní podmínky pro poskytování reklamních služeb v rámci odborně-profesního serveru cestovni-ruch.cz s URL adresou http://www.cestovni-ruch.cz

1.Obecná ustanovení
2. Zadávání reklamy
3. Finanční podmínky
4. Statistiky
5. Reklamace
6. Závěrečná ustanovení
7. Formulář objednávky
8. Kontakt


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Hotel Fontána, s.r.o. (dále jen "provozovatel") je provozovatelem serveru cestovni-ruch.cz a dalších www stránek. Je oprávněna poskytovat reklamu na jednotlivých www stránkách tohoto serveru, případně i na dalších www stránkách, a poskytovat další reklamní služby v rámci tohoto serveru.

1.2 Zadavatel reklamní kampaně (dále jen "zadavatel") je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamní služby.

2. ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1 Objednávání
Reklama na www stránkách provozovatele se objednává na základě písemné objednávky ve formě e-mailu se všemi náležitostmi uvedených v bodě 7. Objednávka nabývá právní závaznosti teprve ve chvíli písemného potvrzení provozovatelem.

2.2 Odpovědnost za obsah inzerce
Objednavatel přebírá plnou zodpovědnost za kvalitu a obsahovou stránku reklamy a zprošťuje provozovatele nároku jakékoli povahy uplatňovaných vůči němu třetími osobami a to zejména nároku uplatňovaných ve spojení s ustanoveními zákonu upravujících a definujících nekalou soutěž a autorské právo.

2.3 Práva provozovatele
Provozovatel si vyhrazuje právo reklamu odmítnout pokud:
- reklamní nosič není v souladu s technickými požadavky
- jedná se o reklamu přímého konkurenta soutěžitele
- reklama je v rozporu se zákony ČR
- reklama není v souladu s dobrými mravy případně ohrožuje veřejný pořádek
- reklama svoji kvalitou nebo obsahem neodpovídá zájmům provozovatele
V případě výskytu skutečností, opravňujících provozovatele odmítnout reklamu, bude provozovatel o tomto informovat zadavatele bez zbytečného prodlení.

2.4 Změny v reklamních kampaních
Veškeré podklady ke změně v reklamní kampani musí zadavatel poskytnout nejpozději pět pracovních dnů před datem změny. V ostatních případech provozovatel nezodpovídá za včasnou změnu, která bude vyřízená v nejbližším možném termínu. 

3. FINANČNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena
Cena je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Množstevní slevy jsou poskytovány individuálně.

3.2 Fakturace a platební podmínky

Obvyklá doba platnosti je 14 dnů od data vystavení faktury.  Bližší podmínky dané reklamní služby jsou uvedeny v ceníku.

3.3 Storno podmínky

Storno podmínky jsou uvedeny u dané reklamní služby v ceníku.

4. STATISTIKY

Informace o generovaných statistikách jsou uvedeny u dané reklamní služby v ceníku.

5. REKLAMACE

5.1 V případě pochybení na straně provozovatele je objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny.

5.2 Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení.

5.3 Pochybením na straně provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky objednatele, po dobu delší než 6 hodin za den.

5.4 Za pochybení na straně provozovatele se nepovažují výkyvy v návštěvnosti jednotlivých WWW stránek provozovatele.

5.5 Za pochybení na straně provozovatele se nepovažuje nefunkčnost e-mailové schránky provozovatele, v případě objednání služeb formulářového tlačítka.

5.6 Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována reklamace.

5.7 Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky provozovatele vůči objednavateli, je povinnen objednatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně u provozovatele.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí osobě. Veškeré vztahy Všeobecnými smluvními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony ČR. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 22. 12. 2000.

7. FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY

Technické podklady
podrobně uvedeny u dané reklamní služby v ceníku

Fakturační údaje
IČO
DIČ
Fakturační adresa
Poštovní adresa v případě, že je odlišná od fakturační

Kontaktní údaje
Kontaktní osoba
Telefon, fax
E-mail

Inzertní specifikace

8. KONTAKT

provozovatel: Hotel Fontána, s.r.o. U stadionu 6, 568 02 Svitavy
IČO: 259 31 636, DIČ 263-259 31 636
e-mail: info@cestovni-ruch.cz
telefon: 603 799 819 (manager projektu Vít Pechanec)
fax: 461 530 514
© 1999-2015 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace u uvedení zdroje.
Podporujeme Jeseníky card!